Ładowanie...
Wykonano dzisiaj testów 24520 , z czego 62% pozytywnie i 38% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 724 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2017 z WORD

Aktualności

PRAWO JAZDY W KOMÓRCE

PRAWO JAZDY W KOMÓRCE

Prawdopodobnie wielu z Was słyszało już o projekcie mDokumenty. Jest to usługa zaproponowana przez Ministerstwo Cyfryzacji i oferuje ona wgląd do kolejno wdrażanych do systemu tradycyjnych dokumentów, poprzez nasz telefon komórkowy.

Przyznajcie, że w dzisiejszych czasach, znacznie częściej zdarza się Wam wyjść z domu bez niezbędnych dokumentów niż bez telefonu. Nierzadko też zapewne musieliście się liczyć z konsekwencjami takiego roztargnienia. Powyższe rozwiązanie ma dać nam szansę tego uniknąć.

Do korzystania z usługi nie będziecie potrzebować nawet smartfona, gdyż weryfikacja i dostęp do dokumentów odbywa się poprzez Wasz numer telefonu. Dane osobiste nie są zapisywane w urządzeniu, nie ma więc obaw o ich utratę. Jest to oczywiście dobrowolna opcja dla tych, którzy lubią mieć wszystko w jednym miejscu. Tradycjonaliści nadal będą mogli posługiwać się zwyczajnymi papierowymi i plastikowymi dokumentami.

Do końca 2017 roku ma trwać planowo pilotaż obsługi mDowodu Osobistego, którego działanie można sprawdzić w kilku miastach w Polsce, dostępnych na stronie Ministerstwa.

Na drugą połowę 2018 roku planuje się wprowadzić pozostałe dokumenty, a wśród nich: prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz potwierdzenie polisy ubezpieczeniowej OC. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem tzn. uda się w pełni uruchomić odpowiedzialny za to wszystko system CEPIK 2.0 oraz policja zostanie całkowicie wyposażona w niezbędny do jego obsługi sprzęt, prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku będziemy mogli posługiwać się jedynie swoim telefonem komórkowym podczas rutynowej kontroli, bez obaw o mandat za jazdę bez dokumentów.

Pytanie egzaminacyjne

Pytanie egzaminacyjne

Czy kierując pojazdem masz obowiązek stale zachowywać szczególną ostrożność?

Poprawna odpowiedź na to pytanie brzmi: "NIE". 

Odwołując się do Kodeksu Ruchu Drogowego (Rozdział 1, Zasady ogólne, Art. 3.)

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Można wymienić kilka sytuacji, w których musimy zachować szczególną ostrożność:

a) jeżeli jesteśmy kierującymi pojazdem:

-podczas wyprzedzania;

-włączając się do ruchu;

-podczas cofania;

-zbliżając się do skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego, przejazdu dla rowerzystów;

-zmieniając kierunek jazdy czy pas ruchu;

-podczas przejeżdzania obok oznaczonego przystanku tramwajowego, który nie znajduje się przy chodniku;

-podczas przejeżdżania przez przejazd kolejowy;

-jadąc za pojazdem do nauki jazdy lub przejeżdżając obok tego pojazdu;

-podczas przejeżdzania obok autobusu szkolnego;

-omijając pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat gdy grupa ta wsiada lub wysiada do/z pojazdu;

-omijając pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, podczas ich wysiadania lub wsiadania z/do pojazdu;

-kierując pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne, pod warunkiem wysyłania przez pojazd żółtych sygnałów błyskowych;

-kierując pojazdem uprzywilejowanym;

-kierując w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza; 

b) gdy jesteśmy kierującymi rowerem:

-podczas korzystania z drogi dla rowerów i pieszych;

-podczas korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych;

c) jeżeli jesteśmy uczestnikami ruchu, niekierującymi pojazdem:

-podczas przechodzenia przez torowisko;

-podczas przechodzenia przez jezdnię;

-jeżeli wymaga tego ustawa;

-gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez znaki ostrzegawcze;

-jeżeli informuje nas o tym migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator, które to informują nas o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu.

Ponadto mamy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności po minięciu jakiegokolwiek znaku ostrzegawczego lub migającego lub stałego sygnału żółtego, które to ostrzegają nas o niebezpieczeństwie występującym lub mogącym występować na drodze lub odcinku drogi. 

 

 

PRZEGLĄD TECHNICZNY PŁATNY Z GÓRY

PRZEGLĄD TECHNICZNY PŁATNY Z GÓRY

Jeszcze tylko tydzień przegląd naszego auta w stacji kontroli pojazdów będzie wyglądał tak, jak do tej pory. Bowiem od 13.11.2017 r. w życie wkraczają nowe przepisy o Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i są one związane z wdrażaniem przez Ministerstwo Cyfryzacji systemu CEPiK 2.0.

Co się zmieni?

Najważniejszą zmianą dokonaną w tej sprawie będzie konieczność opłacenia badania technicznego jeszcze przed jego rozpoczęciem i bez względu na jego wynik. Ma to spowodować zmniejszenie liczby niesprawnych pojazdów na drodze, gdyż kierowcy nie będą już jeździć od jednego diagnosty do drugiego w celu uzyskania odpowiednich dokumentów. Każdy diagnosta zobowiązany będzie do wprowadzenia odpowiednich danych do systemu CEP w przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonego badania. Umożliwi to dostęp do niezbędnych informacji każdej stacji kontroli pojazdów i spowoduje, że samochód nie przejdzie przeglądu bez usuniętych znalezionych wcześniej usterek.

Czy istnieje możliwość późniejszego opłacenia kosztu badania?

Jedynym odstępstwem od konieczności opłacenia badania z góry, jest rozliczenie na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Jest to ułatwienie dla przedsiębiorców.

Czy koszt badania ulegnie zmianie?

Opłata za badanie techniczne pojazdu osobowego pozostaje na razie taka sama czyli 99 zł. Jeżeli kierowca w ciągu 14 dni zdecyduje się na ponowienie badania, oczywiście po usunięciu wszelkich usterek, zapłaci za nie już od 13 do 36 zł.

MANDAT ZA JAZDĘ W SOCZEWKACH KONTAKTOWYCH

MANDAT ZA JAZDĘ W SOCZEWKACH KONTAKTOWYCH

Czy osoby z wadą wzroku pamiętają o tym aby wspomnieć na badaniu lekarskim wymaganym do wydania prawa jazdy, że noszą zarówno okulary jak i szkła kontaktowe?

Nie znając oznaczeń w swoim dokumencie i nie przestrzegając ich możecie narazić się na mandat. Policjant ma prawo wystawić mandat w wysokości do 500 zł lub nawet zatrzymać prawo jazdy, jeżeli z jego treści wynika, że kierowca powinien prowadzić pojazd w okularach a robi to mając soczewki kontaktowe.

Prawo jazdy może uwzględniać pewne ograniczenia lub wymagania, które wynikają z możliwości kierowcy do prowadzenia określonych pojazdów bądź jego stanu zdrowia. Mogą one dotyczyć właśnie stosowania korekty lub ochrony wzroku. Jest w naszym dokumencie miejsce, w którym znajdują się odpowiednie oznaczenia. Jest to pole nr 12, czyli „Ograniczenia”.

W przypadku wad wzroku mogą znajdować się tam kody: 01.01 - okulary, 01.02 - soczewka(i) kontaktowa(e), 01.03 - szkła ochronne, 01.04 - szkło matowe, 01.05 - przepaska na oko, 01.06 - okulary lub soczewki kontaktowe. Natomiast sam kod 01 oznacza: "wymagana korekta lub ochrona wzroku" i pojawia się on zazwyczaj w dokumentach dawniejszych oraz nie nakłada na kierowcy obowiązku ograniczania się jedynie do okularów bądź szkieł kontaktowych. 

HIERARCHIA WAŻNOŚCI

HIERARCHIA WAŻNOŚCI

Podczas kierowania pojazdem, musimy się stosować do zasad i reguł ustanowionych w prawie.

1. Najważniejszą rolę w hierarchii ważności ogrywa osoba kierująca ruchem, którą zazwyczaj jest policjant. Jeżeli na skrzyżowaniu lub w innym miejscu na drodze zobaczymy osobę kierującą ruchem, to w takim przypadku mamy obowiązek stosować się do poleceń i sygnałów przez nią wydawanych.

2. Kolejną pozycję w hierarchii ważności zajmuje sygnalizacja świetlna, która znosi znaczenie znaków poziomych i pionowych.

3. Następne miejsce w hierarchii zajmują znaki drogowe poziome i pionowe. Znaki drogowe przekazują określone informacje wszystkim uczestnikom ruchu drogowego np. o pierwszeństwie przejazdu przez skrzyżowanie.

4.  Ostatnią pozycję w hierarchii ważności stanowią przepisy ruchu drogowego. Na skrzyżowaniach oraz drogach, na których nie występują wyżej wymienione elementy, swoje zastosowanie mają ogólne zasady ruchu drogowego. Najczęściej spotykaną i stosowaną zasadą jest reguła prawej ręki, która mówi nam o tym, że pojazd nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo.

Pytanie egzaminacyjne

Pytanie egzaminacyjne

Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wyjeżdża z pętli?

Poprawna odpowiedź do tego pytania brzmi NIE. 

Odwołując się do Kodeksu Ruchu Drogowego (rozdział 3, oddział 2, art. 17) 

1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:

    1. na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;

    2. na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej;

    3. na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych;

    4. na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów;

    5. pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli.

2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Pytanie egzaminacyjne

Pytanie egzaminacyjne

Jedziesz z prędkością 90 km/h. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie?

A) na środku jezdni, z częściowym przekroczeniem widocznej linii,

B) przy linii rozdzielającej pasy ruchu - na prawej połowie jezdni,

C) przy prawej krawędzi jezdni.

Poprawna odpowiedź do tego pytania brzmi "przy prawej krawędzi jezdni". 

Jest to pierwszy etap pokonywania zakrętu, tzw. wejście w zakręt. Pozycja ta zapewni nam lepszą widoczność, pozwoli ocenić promień zakrętu, dostosować prędkość i bieg.

Pytanie egzaminacyjne

Pytanie egzaminacyjne

Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz?

Poprawna odpowiedź brzmi NIE.

Odwołując się do kodeksu ruchu drogowego (rozdział 3, oddział 4, art. 22) "Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony."

Pytanie egzaminacyjne

Pytanie egzaminacyjne

Czy na jezdni za tym znakiem pionowym możesz wykonać manewr cofania?

Poprawna odpowiedź brzmi TAK.

Znak D-3 oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

Odwołując się do kodeksu ruchu drogowego (rozdział 3, oddział 5, art. 23) "Zabrania się cofania pojazdem w tunelu, na moście, wiadukcie, autostradzie lub drodze ekspresowej."

Zatrzymanie prawa jazdy za używanie telefonu

Zatrzymanie prawa jazdy za używanie telefonu

Bezzwłoczne zatrzymanie prawa jazdy za używanie telefonu bądź tabletu podczas prowadzenia pojazdu – Jest to nowy przepis, który już niedługo znajdzie się we włoskim kodeksie drogowym. To już kolejny europejski kraj tuż po Wielkiej Brytanii, który zaostrza przepisy w taki właśnie sposób.

Według nowelizacji za używanie urządzeń mobilnych w trakcie jazdy, uprawnienia do kierowania pojazdami będą zatrzymywane na okres 3 miesięcy, natomiast w przypadku recydywy na 6 miesięcy.

Drugą regulacją, która trafi do włoskich przepisów będzie obowiązek stosowania fotelików dla dzieci wyposażonych w urządzenia generujące alarm w sytuacji, gdy dziecko zostanie pozostawione samo w samochodzie.

Wraz z wcześniej wymienionymi regulacjami zostanie również wprowadzony przepis zobowiązujący kierowców do zachowania odległości od wyprzedzanych rowerzystów nie mniejszej niż 1,5 m. Będzie on jednak dość trudny w realizacji ze względu na wąskie i ciasne drogi, które występują we Włoszech.

Prace nad aktualizacją kodeksu drogowego trwają we włoskim parlamencie, a Ministerstwo Infrastruktury i Transportu zaapelowało o szybką legislację.

Co sądzicie o takich zmianach?

Ważne aktualności
Nowe Pytania na Prawo Jazdy Nowe Pytania na Prawo Jazdy

Szanowni Państwo, aby rozwiać Wasze wątpliwości dotyczące ostatniej zmiany bazy pytań egzaminacyjnych, dokonanej przez Ministerstwo, pragniemy Państwa poinformować, iż taka aktualizacja jest...

01-02-2017 20:31 Czytaj więcej
Podręcznik Kursanta Podręcznik Kursanta

Od dzisiaj każdy z naszych użytkowników może korzystać z możliwości nauki przez elektroniczny Podręcznik Kursanta. To nowoczesna metoda szkolenia kursantów na prawo jazdy. Dzięki takiej formie...

21-12-2016 13:57 Czytaj więcej
Znajdź nas
Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców olka
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Langiewicza 2/12
61-502 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Telefon: 790-747-360
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 8:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB) Wyślij wiadomość