Ładowanie...

Nowe języki w prawo jazdy 360 UA,RU,EN,DE,PL

Przez - 07 lutego 2024
4,3/5
1 719
Nowe języki w prawo jazdy 360 UA,RU,EN,DE,PL

Artykuł dostępny jest w wielu językach


 1. Artykuł w języku polskim
 2. Article in English - Artykuł w języku angielskim
 3. Artikel auf Deutsch - Artykuł w języku niemieckim
 4. Стаття укр - Artykuł w języku ukraińskim
 5. Статья на русском языке - Artykuł w języku rosyjskimArtykuł w języku polskim


Witaj nasz drogi użytkowniku! Mamy Ci coś bardzo ważnego do przekazania…

Z radością informujemy, że została wdrożona nowa funkcjonalności serwisu jaką jest tłumaczenie strony. Do dyspozycji są strony w języku Polski, Niemieckim, Angielskim, Ukraińskim oraz Rosyjskim i znajdują się pod poniższymi adresami www:


Zacznijmy może od tych najważniejszych informacji.

wersje językowe Angielski/Niemiecki/Ukraiński/Rosyjski zawiera na ten moment ograniczoną funkcjonalność serwisu i posiada dostęp do:

 1. strony głównej
 2. testów – gdzie każde pytanie posiada również już przetłumaczone wyjaśnienie do każdego pytania egzaminacyjnego
 3. kursu
 4. statystyk
 5. logowanie

 

Przycisk do zmiany języka w serwisie znajdziemy pod polem ‘’zaloguj się’’ obok napisu ‘’Wybierz język’’ na stronie głównej.
Po kliknięciu w okienko rozwinie się lista dostępnych języków. Po kliknięciu w wybrany język serwis przekieruje nas na oddzielną stronę w zależności, jaki język wybierzemy.

Ta informacja jest o tyle ważna, że jeżeli jesteś osobą anglojęzyczną i wykupisz dostęp będąc zalogowanym na naszej polskiej stronie tłumacząc ją poprzez wbudowany translator – dostęp masz tylko do polskojęzycznej strony. Jest to bardzo ważne. Podczas zakładania konta zwróć uwagę, gdzie się rejestrujesz. Ze względu na to, że strony te są oddzielne, na każdej ze stron: pl, en, de, ua, ru możesz zarejestrować się przy użyciu tego samego adresu mailowego.
Nie możesz zmieniać języków będąc zalogowanym. Jeżeli rozwiązujesz testy po ukraińsku i chcesz zmienić język na niemiecki, strona wyloguje Cię i zaprosi do zalogowania lub zarejestrowania na niemieckiej stronie.
 

Uwaga!
Od stycznia 2024 r. egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B można zdawać w języku ukraińskim. Pytania dotyczące egzaminu na prawo jazdy nie zostały jeszcze opublikowane przez Ministerstwo Infrastruktury na oficjalnej stronie internetowej. Na naszej stronie znajduje się oficjalna baza pytań, lecz bez oficjalnego tłumaczenia. Wraz z opublikowaniem oficjalnych tłumaczeń przez Ministerstwo, nasz serwis zostanie o nie zaktualizowany.

Nowa funkcjonalność.

Względem tych zmian nasz serwis został wyposażony w nową funkcjonalność, która sprawdza się wręcz wyśmienicie. Jest to podgląd treści pytania wraz z odpowiedzią tłumaczony na inny wybrany język dostępny oficjalnie na egzaminie Państwowym – czyli Polski, Niemiecki, Angielski - wkrótce również ukraiński 

Jest to świetne rozwiązanie względem aktualnie dostępnych języków na egzaminie państwowym. Wybierając język Ukraiński lub Rosyjski mogą uczyć się w swoim ojczystym języku, a jednocześnie mieć podgląd na zawartość pytania przetłumaczoną na wybrany język która faktycznie znajdzie się na egzaminie Państwowym. Z pewnością pomoże to w nauce i poprawnym zrozumieniu treści.Cennik.

W zakładce cennik znajdziemy propozycję pakietów na 4 różne okresy czasowe: 5 dni, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy. Płatności odbywają się za pośrednictwem serwisu Przelewy24 a to oznacza dostępność płatności BLIK, która jest natychmiastowa – nie czekasz na zaksięgowanie środków!

Dziękujemy Wam za wszystkie pytania, uwagi i opinie na temat pojawienia się języków obcych.
Staramy się spełniać Wasze wszystkie oczekiwania i dostosowywać nasz serwis względem potrzeb naszych użytkowników. Nie musicie już na nic czekać, zapraszamy do nauki i rozwiązywania testów!
Article in English


Hello, our dear user! We have something very important to tell you…

We are happy to announce that a new website functionality has been implemented, i.e. website translation. The websites are available in Polish, German, English, Ukrainian and Russian and can be found at the following websites:


Let's start with the most important information.

language versions English/German/Ukrainian/Russian currently contains limited functionality of the website and has access to:

 1. home page
 2. test – where each question also has an already translated explanation for each exam question
 3. course
 4. statistics
 5. login

 

The button to change the language on the website can be found under the ‘’log in’’ next to the words ‘’Select language’’ on the home page.
After clicking on the window, a list of available languages will expand. After clicking on the selected language, the website will redirect us to a separate page depending on the language we choose.

This information is important because if you are an English-speaking person and buy access while logged in to our Polish website, translating it using the built-in translator — you only have access to the Polish-language website. It is very important. When creating an account, pay attention to where you register. Due to the fact that these pages are separate, you can register on each of the pages: pl, en, de, ua, ru using the same e-mail address.
You cannot change languages while logged in. If you take tests in Ukrainian and want to change the language to German, the website will log you out and invite you to log in or register on the German website.
 

Attention!
From January 2024, the theoretical examination for a category B driving license can be taken in Ukrainian. The driving test questions have not yet been published by the Ministry of Infrastructure on the official website. There is an official database of questions on our website, but without an official translation. Once the official translations are published by the Ministry, our website will be updated with them

New functionality.

Due to these changes, our website has been equipped with new functionality that works really well. This is a preview of the question content along with the answer translated into another selected language officially available in the State exam. i.e. Polish, German, English - soon also Ukrainian

This is a great solution compared to the currently available languages for the state exam. By choosing Ukrainian or Russian, they can study in their native language and at the same time have a preview of the content of the question translated into the selected language, which will actually be included in the State exam. This will certainly help you learn and properly understand the content.Price list.

In the price list tab you will find package proposals for 4 different time periods: 5 days, 1 month, 3 months, 6 months. Payments are made via the Przelewy24 website, which means the availability of BLIK payments, which is immediate. you don't have to wait for the funds to be credited!

Thank you for all your questions, comments and opinions about the emergence of foreign languages.
We try to meet all your expectations and adapt our website to the needs of our users. You don't have to wait for anything, we invite you to learn and take tests!
Artikel auf Deutsch


Hallo, unser lieber Benutzer! Wir haben Ihnen etwas sehr Wichtiges zu sagen…

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass eine neue Website-Funktionalität implementiert wurde, nämlich die Website-Übersetzung. Die Websites sind auf Polnisch, Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch verfügbar und können auf den folgenden Websites gefunden werden:


Beginnen wir mit den wichtigsten Informationen.

Sprachversionen Englisch/Deutsch/Ukrainisch/Russisch enthalten derzeit eingeschränkte Funktionalität der Website und haben Zugriff auf:

 1. Startseite
 2. Tests – bei denen jede Frage auch eine übersetzte Erklärung für jede Prüfungsfrage hat
 3. Kurs
 4. Statistiken
 5. Anmeldung

 

Die Schaltfläche zum Ändern der Sprache auf der Website finden Sie unter „Anmelden“. neben den Worten „Sprache auswählen“ auf der Startseite.
Nach einem Klick auf das Fenster wird eine Liste der verfügbaren Sprachen erweitert. Nachdem Sie auf die ausgewählte Sprache geklickt haben, werden wir von der Website abhängig von der von uns gewählten Sprache auf eine separate Seite weitergeleitet.

Diese Informationen sind wichtig, denn wenn Sie eine englischsprachige Person sind und Zugang kaufen, während Sie auf unserer polnischen Website angemeldet sind, ist die Übersetzung mit dem integrierten Übersetzer – Sie haben nur Zugriff auf die polnischsprachige Website. Es ist sehr wichtig. Achten Sie beim Anlegen eines Kontos darauf, wo Sie sich registrieren. Aufgrund der Tatsache, dass diese Seiten getrennt sind, können Sie sich auf jeder der Seiten: pl, en, de, ua, ru mit derselben E-Mail-Adresse registrieren.
Sie können die Sprache nicht ändern, während Sie angemeldet sind. Wenn Sie Tests auf Ukrainisch absolvieren und die Sprache auf Deutsch ändern möchten, werden Sie auf der Website abgemeldet und aufgefordert, sich auf der deutschen Website anzumelden oder zu registrieren.
 

Achtung!
Ab Januar 2024 kann die theoretische Prüfung für einen Führerschein der Klasse B auf Ukrainisch abgelegt werden. Die Fragen zur Fahrprüfung wurden vom Infrastrukturministerium noch nicht auf der offiziellen Website veröffentlicht. Auf unserer Website gibt es eine offizielle Datenbank mit Fragen, jedoch ohne offizielle Übersetzung. Sobald die offiziellen Übersetzungen vom Ministerium veröffentlicht werden, wird unsere Website mit ihnen aktualisiert

Neue Funktionalität.

Aufgrund dieser Änderungen wurde unsere Website mit neuen Funktionen ausgestattet, die wirklich gut funktionieren. Dies ist eine Vorschau des Inhalts der Frage zusammen mit der Antwort, übersetzt in eine andere ausgewählte Sprache, die offiziell im Staatsexamen verfügbar ist. d.h. Polnisch, Deutsch, Englisch – bald auch Ukrainisch

Das ist eine tolle Lösung im Vergleich zu den derzeit verfügbaren Sprachen für das Staatsexamen. Durch die Wahl von Ukrainisch oder Russisch können sie in ihrer Muttersprache lernen und gleichzeitig eine Vorschau auf den in die ausgewählte Sprache übersetzten Inhalt der Frage erhalten, der tatsächlich in das Staatsexamen einfließt. Dies wird Ihnen sicherlich dabei helfen, den Inhalt zu erlernen und richtig zu verstehen.Preisliste.

Im Reiter Preisliste finden Sie Paketvorschläge für 4 verschiedene Zeiträume: 5 Tage, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate. Zahlungen erfolgen über die Website von Przelewy24, was bedeutet, dass BLIK-Zahlungen sofort verfügbar sind. Sie müssen nicht auf die Gutschrift des Geldes warten!

Vielen Dank für alle Ihre Fragen, Kommentare und Meinungen zur Entstehung von Fremdsprachen.
Wir versuchen, alle Ihre Erwartungen zu erfüllen und unsere Website an die Bedürfnisse unserer Benutzer anzupassen. Sie müssen auf nichts warten, wir laden Sie ein, zu lernen und Tests zu absolvieren!
Стаття укр


Привіт, наш дорогий користувач! Ми маємо вам сказати щось дуже важливе…

Ми раді повідомити, що на веб-сайті реалізовано новий функціонал, тобто переклад сайту. Веб-сайти доступні польською, німецькою, англійською, українською та російською мовами, їх можна знайти на таких веб-сайтах:


Почнемо з найважливішої інформації.

мовні версії англійська/німецька/українська/російська наразі містять обмежену функціональність веб-сайту та мають доступ до:

 1. домашня сторінка
 2. тест – де кожне питання також має вже перекладене пояснення до кожного екзаменаційного питання
 3. курс
 4. статистика
 5. увійти

 

Кнопку для зміни мови на веб-сайті можна знайти під ‘’входом’’ поруч зі словами ‘’Вибрати мову’’ на головній сторінці.
Після натискання на вікно розгорнеться список доступних мов. Після натискання вибраної мови веб-сайт перенаправить нас на окрему сторінку залежно від вибраної мови.

Ця інформація важлива, тому що якщо ви англомовна особа та купуєте доступ, увійшовши на наш польський веб-сайт, перекладіть її за допомогою вбудованого перекладача — Ви маєте доступ лише до польськомовного сайту. Це дуже важливо. При створенні облікового запису зверніть увагу на те, де ви реєструєтесь. Завдяки тому, що ці сторінки окремі, ви можете зареєструватися на кожній зі сторінок: pl, en, de, ua, ru, використовуючи одну адресу електронної пошти.
Ви не можете змінити мову під час входу в систему. Якщо ви складаєте тести українською мовою та хочете змінити мову на німецьку, веб-сайт виведе вас із системи та запропонує вам увійти або зареєструватися на німецькому сайті.
 

Увага!
З січня 2024 року теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення категорії В можна складати українською мовою. Питання до іспиту з водіння Міністерство інфраструктури на офіційному сайті ще не оприлюднило. На нашому сайті є офіційна база питань, але без офіційного перекладу. Щойно офіційні переклади будуть опубліковані Міністерством, наш веб-сайт буде оновлено ними

Нові функції.

Завдяки цим змінам наш веб-сайт було оснащено новою функціональністю, яка працює дуже добре. Це попередній перегляд змісту питання разом із відповіддю, перекладеною на іншу вибрану мову, офіційно доступну для Державного іспиту. тобто польська, німецька, англійська – скоро й українська

Це чудове рішення порівняно з мовами, які зараз доступні для державного іспиту. Обираючи українську чи російську, вони можуть навчатися рідною мовою і водночас мати попередній перегляд змісту питання, перекладеного обраною мовою, яке фактично буде входити до Державного іспиту. Це, безперечно, допоможе вам вивчити та правильно зрозуміти вміст.Прайс-лист.

На вкладці прайс-листа ви знайдете пакетні пропозиції на 4 різні періоди часу: 5 днів, 1 місяць, 3 місяці, 6 місяців. Платежі здійснюються через веб-сайт Przelewy24, що означає доступність платежів BLIK, яка є негайною. Вам не потрібно чекати зарахування коштів!

Дякуємо за всі ваші запитання, коментарі та думки щодо появи іноземних мов.
Ми намагаємося відповідати всім вашим очікуванням і адаптувати наш веб-сайт до потреб наших користувачів. Вам нічого не потрібно чекати, запрошуємо до навчання та проходження тестів!
Статья на русском языке


Здравствуйте, наш дорогой пользователь! Нам нужно сказать вам кое-что очень важное…

Мы рады сообщить, что реализован новый функционал сайта – перевод сайта. Веб-сайты доступны на польском, немецком, английском, украинском и русском языках, их можно найти на следующих веб-сайтах:


Начнем с самой важной информации.

Языковые версии: английский/немецкий/украинский/русский в настоящее время содержат ограниченный функционал сайта и имеют доступ к:

 • домашняя страница
 • тест – где каждый вопрос также имеет уже переведенное объяснение каждого вопроса экзамена.
 • курс
 • статистика
 • войти

 

Кнопку смены языка на сайте можно найти в разделе ‘’войти’’ рядом со словами ‘’Выбрать язык’’ на главной странице.
После нажатия на окно список доступных языков расширится. После нажатия на выбранный язык сайт перенаправит нас на отдельную страницу в зависимости от выбранного нами языка.

Эта информация важна, поскольку если вы говорите по-английски и покупаете доступ, войдя на наш польский веб-сайт, переведите ее с помощью встроенного переводчика — у вас есть доступ только к польскоязычному веб-сайту. Это очень важно. При создании аккаунта обратите внимание на то, где вы регистрируетесь. В связи с тем, что эти страницы отдельные, вы можете зарегистрироваться на каждой из страниц: pl, en, de, ua, ru, используя один и тот же адрес электронной почты.
Вы не можете изменить язык во время входа в систему. Если вы сдаете тесты на украинском языке и хотите сменить язык на немецкий, сайт выполнит выход из системы и предложит вам войти или зарегистрироваться на немецком сайте.
 

Внимание!
С января 2024 года теоретический экзамен на получение водительских прав категории В можно будет сдавать на украинском языке. Вопросы экзамена по вождению Мининфраструктуры пока не опубликовали на официальном сайте. На нашем сайте есть официальная база вопросов, но без официального перевода. Как только официальные переводы будут опубликованы Министерством, наш сайт будет обновлен ими

Новый функционал.

Благодаря этим изменениям наш веб-сайт получил новые функциональные возможности, которые работают очень хорошо. Это предварительный просмотр содержания вопроса вместе с ответом, переведенным на другой выбранный язык, официально доступный на государственном экзамене. т.е. польский, немецкий, английский - скоро и украинский

Это отличное решение по сравнению с доступными сейчас языками для госэкзамена. Выбрав украинский или русский, они могут учиться на родном языке и в то же время иметь предварительный просмотр содержания вопроса, переведенного на выбранный язык, который фактически будет включен в государственный экзамен. Это, безусловно, поможет вам изучить и правильно понять содержание.Прайс-лист.

Во вкладке прайс-лист вы найдете пакетные предложения на 4 разных периода времени: 5 дней, 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев. Платежи производятся через сайт Przelewy24, что означает наличие платежей BLIK, которые происходят немедленно. вам не придется ждать зачисления средств!

Благодарим вас за все ваши вопросы, комментарии и мнения по поводу появления иностранных языков.
Мы стараемся оправдать все ваши ожидания и адаптировать наш сайт к потребностям наших пользователей. Вам не придется ничего ждать, мы приглашаем вас учиться и сдавать тесты!

jakub
Jakub Moskalik 30 posty
Pod osłoną nocy kreator artykułów oraz treści w mediach społecznościowych, za dnia opiekun naszych najlepszych klientów.
Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania