Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 1050 testów, z czego 67% pozytywnie i 33% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 888 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2024 z WORD

Regulamin serwisu prawo-jazdy-360.pl

Poniższa treść Regulaminu określa zasady korzystania z usług serwisu Prawo-Jazdy-360

§1
Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin serwisu internetowego „PRAWO-JAZDY-360.PL” (dalej jako: „Regulamin”) określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora – tj. New Generation M. Romanowski sp. j. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000896492, NIP: 7822588141. Zamieszczona pod adresem internetowym https://www.prawo-jazdy-360.pl oraz jego podstronami.

§2
Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin serwisu PRAWO-JAZDY-360.PL", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady świadczenia usług przez New Generation M. Romanowski sp. j. drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

2. Administratorem – podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy PRAWO-JAZDY-360.PL (zlokalizowany pod adresem internetowym https://www.prawo-jazdy-360.pl oraz jego rozwinięciami), którym jest - New Generation M. Romanowski spółka jawna, z siedzibą ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000896492, NIP 7822588141.

3. New Generation / inaczej skrót FIRMA - New Generation M. Romanowski spółka jawna , z siedzibą ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000896492, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 PLN wpłacony w całości, NIP 7822588141, adres internetowego serwisu korporacyjnego: http://new-generation.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu biuro@new-generation.pl, numer telefonu do kontaktu: +48 790-747-360 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika),

4. Oddział oddział firmy zajmującą się obsługą klienta serwisu znajdującego się na ul. Sowia 1/147, 61-131 Poznań.

5. Serwis - przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konto Użytkownika Opłaconego, z której Użytkownik może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym oraz opłacenia dostępy zgodnego z ofertą. Szczegółowe postanowienia dotyczące rejestracji Konta Użytkownika Opłaconego, jego utrzymywania oraz korzystania z niego zostały określone w Regulaminie Konta Użytkownika Opłaconego, dostępnego pod adresem internetowym: https://www.prawo-jazdy-360.pl/regulamin

6. Konto Użytkownika Opłaconego / inaczej skrót KUO - przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konto Użytkownika Opłaconego, z której Użytkownik może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym oraz opłacenia dostępy zgodnego z ofertą. Szczegółowe postanowienia dotyczące rejestracji Konta Użytkownika Opłaconego, jego utrzymywania oraz korzystania z niego zostały określone w Regulaminie Konta Użytkownika Opłaconego, dostępnego pod adresem internetowym: https://www.prawo-jazdy-360.pl/regulamin

7. Konto Użytkownika Zalogowanego / inaczej skrót KUZ - przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konto Użytkownika Opłaconego, z której Użytkownik może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym. Szczegółowe postanowienia dotyczące rejestracji Konta Użytkownika Opłaconego, jego utrzymywania oraz korzystania z niego zostały określone w Regulaminie Konta Użytkownika Opłaconego, dostępnego pod adresem internetowym: https://www.prawo-jazdy-360.pl/regulamin

8. Konto Użytkownika Niezalogowanego / inaczej skrót KUN - Użytkownik korzystający z serwisu, który nie dokonał rejestracji i korzysta z serwisu w sposób darmowy, nie wykorzystując płatnych sekcji serwisu.

9. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu PRAWO-JAZDY-360.pl oraz dostęp do Materiałów Audiowizualnych objętych Umową, przeznaczone dla urządzeń przenośnych, takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy, wyposażonych w odpowiednie systemy operacyjne.

10. Użytkownik –osoba korzystająca z Serwisu PRAWO-JAZDY-360.pl.

11. Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną między Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora w Serwisie PRAWO-JAZDY-360.pl. Treść Umowy wyznaczają postanowienia niniejszego Regulaminu.

12. Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, spełniające wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie oraz posiadające dostęp do Internetu, za pośrednictwem których istnieje możliwość skorzystania z Usług Serwisu oraz odtwarzania Materiałów Audiowizualnych.

13. Obsługa Klienta – jednostka organizacyjna, której zadaniem jest udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do korzystania z Usług lub pozostających w związku ze świadczeniem tych Usług. Z Obsługą Klienta można się skontaktować przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.prawo-jazdy-360.pl/kontakt lub pod wskazanym tam numerem telefonu.

14. Pakiet – zakres usługi i ewentualnych innych świadczeń, wybrany przez Użytkownika z aktualnej oferty handlowej przy czym jeżeli zakresem usług objęte jest udostępnienie pytań dostępnych na egzaminie państwowym , dostęp ten może być w każdej chwili cofnięty lub ograniczony, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy z przepisów prawa wynikać będzie zakaz rozpowszechniania pytań.

15. Okres Pakietu - okres, przez jaki będzie w ramach danego Pakietu świadczona usługa.

16. Dostęp – co do zasady płatna, usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na udostępnianiu w ramach Pakietów treści rozpowszechnianych w Serwisie znajdujących się miedzy innymi na podstronach stron internetowych:
https://www.prawo-jazdy-360.pl/kurs
https://www.prawo-jazdy-360.pl/test
https://www.prawo-jazdy-360.pl/podrecznik-kursanta
oraz aplikacji mobilnych.

17. E-mail lub Nick / Login – unikatowy element identyfikujący użytkownika konta, nadany podczas rejestracji konta samodzielnie lub nadany poprzez partnera biznesowego i udostępnionego użytkownikowi końcowemu

§3
Postanowienia ogólne

1. Konto Użytkownika Zalogowanego i Niezalogowanego udostępniane jest przez Serwis nieodpłatnie. W celu zawarcia umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość wyższych, niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

2. Konto Użytkownika Opłaconego udostępniane jest przez Serwis odpłatnie. W celu zawarcia umowy Użytkownik ponosi koszty korzystania za korzystanie z Dostępu na czas jaki wybrał w Okresie Pakietu.

3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Serwisu:

a. automatycznie po wprowadzeniu danych przez Użytkownika i zaakceptowania wymaganych elementów oraz wybrania przycisku do rejestracji;

lub

b. z chwilą pierwszego logowania pod warunkiem wyrażenia zgody dla New Generation na pobranie danych osobowych tj. emaila użytkownika z serwisu społecznościowego - w przypadku Użytkownika posiadającego konto w serwisie Facebook.com lub Google.

4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

5. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie przez Użytkownika usług Serwisu i treści, dostępnych w Serwisie, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, New Generation przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

6. Serwis korzysta z informacji publicznej takich jak oficjalne państwowe pytania które są dostępne na państwowym egzaminie teoretycznym (treść pytania oraz multimedia) do momenty kiedy stanowią informację publiczną. Jeżeli pytania egzaminacyjne zostaną utajnione serwis zostanie zmuszony do przestania udostępniania oficjalnych państwowych pytań stosowanych na egzaminie teoretycznym.

§4
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z założeniem Konta jest New Generation.
Podane dane będą przetwarzane przede wszystkim:
- w celu założenia i obsługi Konta, w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia założenia Konta do dnia jego likwidacji lub żądania usunięcia danych.
- w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych na podany adres e-mail - także w celu takiej wysyłki (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia wyrażenia zgody do dnia jej cofnięcia lub zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu jej cofnięcia.

2. Podane dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych (w tym profilowania) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych lub do czasu usunięcia Konta.

3. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
- w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);
- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych w ust. 2)

4. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne dla założenia i obsługi Konta.

6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz New Generation (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej, księgowość)

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich Danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
. w razie przekazywania danych do USA - współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych czytaj w naszej Polityce Prywatności https://www.prawo-jazdy-360.pl/polityka-prywatnosci

§5
MODEROWANIE TREŚCI I ZASAD KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Niedopuszczalne jest:
a) umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub z powodu braku wyznania czy orientacji seksualnej;
b. umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające ważny interes społeczny, a także zasady Netykiety
c. umieszczanie przez Użytkowników w komentarzach pod artykułami:
(i) przekazów reklamowych,
(ii) materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony.

2. New Generation zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jak również prawo do blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod artykułami w stosunku do osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu. New Generation umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

3. Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszyli postanowienia niniejszego paragrafu, powołana przez New Generation administracja Konta może:
a. zablokować należący do Użytkownika e-mail/ nick / login–, co spowoduje, że Użytkownik nie będzie mógł zamieszczać komentarzy pod tym Nickiem/loginem,
b. zablokować możliwość zamieszczania komentarzy bezterminowo, jeżeli po odblokowaniu e-mail/nick /login (zablokowanego na podstawie punktu a) powyżej) Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia niniejszego paragrafu.
Każda dodana treść w serwisie przez Administratora lub Użytkownika jest weryfikowana pod kątem prawnym i akceptowana bądź odrzucana przez odpowiednie osoby moderujące treści

§6
Forum

Zasady ogólne

1. Bądź uprzejmy i szanuj innych.

2. Nie przeklinaj i nie obrażaj.

3. Nie prowokuj i nie zachowuj się agresywnie.

4. Nie oskarżaj, nie oczerniaj i nie dręcz.

5. Pisz zrozumiale, aby pozostali użytkownicy forum rozumieli Twoje wypowiedzi.

6. Bądź tolerancyjny i nie staraj się zastępować moderatorów.

7. Nie spamuj i nie wykorzystuj tematu do czegoś innego, niż na to wskazuje.

8. Nie odświeżaj starych tematów.

9. Szanuj tematykę ustaloną na każdym forum.

10. Prosimy o niezamieszczanie ogłoszeń.

11. Prosimy nie zamieszczać ofert sprzedaży lub pokryć bez wcześniejszego ustalenia z administratorem serwisu - kontakt@prawo-jazdy-360.pl

12. Prawo do publikacji - z powodów bezpieczeństwa prosimy o niepublikowanie typowo prywatnych informacji lub zawartości, która pozwalałaby na identyfikację autora (np. imienia, adresu, nazwy szkoły itp.).

KAŻDORAZOWE ZŁAMANIE ZASAD JEST JEDNOZNACZNE Z CZASOWYM LUB STAŁYM ZABLOKOWANIEM KONTA W SERWISIE PRAWO-JAZDY-360.PL

§7
WYMAGANIA SPRZĘTOWE

1. Korzystanie z Serwisu, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. przeglądarki internetowej: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa.
b. przeglądarki mobilnej.
c. aplikacji mobilnej instalowanej na telefon z system iOS: iOS 9.0 lub wyższa wersja oraz miejscem oraz wolnej pamięci w telefonie od 80 MB (sama instalacji aplikacji) do 700 MB w chwili pobrania przez aplikację wszystkich niezbędnych danych do wykonywania usługi.
d. aplikacji mobilnej instalowanej na telefon z systemem Android: Android 4.1 lub wyższa wersja oraz wolnej pamięci w telefonie od 80 MB (sama instalacji aplikacji) do 700 MB w chwili pobrania przez aplikację wszystkich niezbędnych danych do wykonywania usługi.

2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie New Generation.

3. Połączenie z siecią Internet.

4. Zalecana przeglądarka do wykorzystania usługi to Chrome w wersji 49.0 lub wersji wyższej.

5. Do korzystania niezbędna jest obsługa JavaScript

6. Przeglądarka nie powinna mieć włączonych dodatków które mogą blokować poprawnie działanie i wyświetlanie strony.

§8
Płatności

1. Wszystkie płatności są JEDNORAZOWE. Klient wykupuje pakiet na określony czas. Po zakończeniu czasu wykupionego pakietu utraci możliwość korzystania z systemu jako użytkownik zalogowany.
Serwis nie pobiera żadnych innych opłat.

2. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Użytkownik, który skorzystał z płatności SMS oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin dla Klientów transakcji SMS. Reklamacje dotyczące płatności SMS można zgłaszać poprzez formularz reklamacyjny.

4. Użytkownik posiada również możliwość wysłania pieniędzy za pośrednictwem przelewu pocztowego. W tym kroku należy pamiętać, że przelew na adres nadawcy trafia w dni robocze i może to potrwać do kilku dni roboczych. Aby poprawnie zrealizować przelew należy w tytule podać adres email na który należy aktywować opłacone konto. Można również wysłać potwierdzenie dokonania przelewu wtedy dostęp zostanie uaktualniony najpóźniej w okresie 1 dnia roboczego.

5. Użytkownik posiada również możliwość wysłania pieniędzy za pośrednictwem przelewu bankowego. W tym kroku należy pamiętać że przelew na adres nadawcy trafia w dni robocze. Aby poprawnie zrealizować przelew należy w tytule podać adres email na który należy aktywować opłacone konto. Można również wysłać potwierdzenie dokonania przelewu wtedy dostęp zostanie uaktualniony najpóźniej w okresie 1 dnia roboczego.

§9
Aktywacja konta po dokonaniu płatności

Aktywacja konta po dokonaniu płatności oznacza rozpoczęcie korzystania z portalu prawo-jazdy-360.pl w wersji płatnej, co jest równoznaczne z utratą prawa odstąpienia od umowy na odległość.

§10
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Usługa Konto Użytkownika Opłaconego świadczona jest co do zasady odpłatnie.

2. W ramach usługi Konto Użytkownika Opłaconego Użytkownik otrzymuje dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie w ramach Pakietu na Okres.

3.Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konta Użytkownika Opłaconego za pomocą maksymalnie przeglądarki, aplikacji mobilnej iOS, aplikacji mobilnej Android, z dostępem do Internetu. Udostępnienie Konta Użytkownika Opłaconego osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostępność Konto Użytkownika Opłaconego jest nieograniczona terytorialnie.

5. Usługa Konto Użytkownika Opłaconego jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
- posiadają Konto
- zaakceptują Regulamin;
- zakupią Pakiet lub otrzymają dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez New Generation zasadach;
- dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w paragrafie 6

§11
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom będącym konsumentami.

Odstąpienie od umowy: Każdy konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny (jednak nie dotyczy to wszystkich umów. Między innymi, prawa takiego nie ma konsument w odniesieniu do towarów wyprodukowanych specjalnie na jego zamówienie, albo jeśli doszło do transakcji poprzez aukcję, lub gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu). Dodatkowo, w przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, przedsiębiorca będzie zobligowany do zwrotu zapłaconej przez niego sumy w terminie 14 dni. Co ważne, zwrot kosztów będzie obejmował również koszty wysyłki (jednak tylko jego najtańszej opcji, czyli jeśli klient zapłacił za dostarczenie towaru kurierem, to sklep zwróci mu jedynie koszt najtańszej przesyłki jaką oferuje, czyli np. kwotę za przesyłkę listem ekonomicznym).

Odstąpienie od umowy treści cyfrowych nie jest możliwe w chwili bezpośredniej aktywacji płatności użytkownika co umożliwia między innymi dostęp do płatnej części cyfrowych informacji.

Inaczej: Użytkownik który wykupił dostęp otrzymał możliwość na stronie internetowej po zalogowaniu kliknąć w link aktywacyjny płatności lub link aktywacyjny płatności został wysłany drogą elektroniczną. Po kliknięciu na wspomniany link ma możliwość dostępu do cyfrowej płatnej wersji strony i już prawo odstąpienia nie działa. Natomiast do chwili kiedy nie kliknie w link aktywujący płatność ma możliwość odstąpienia od umowy.

§12
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres - New Generation, ul. Sowia 1/147, 61-131 Poznań lub e-mailem na adres kontakt@prawo-jazdy-360.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną - na adres wskazany przez Użytkownika.

3. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez New Generation uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisu), prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@prawo-jazdy-360.pl lub na piśmie na adres Siedziby. New Generation rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§13
wypowiedzenie

1. Umowa o korzystanie z Konta zawarta jest na czas OZNACZONY w pakiecie.

2. New Generation może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestania świadczenia przez New Generation usługi polegającej na udostępnianiu Konta wobec wszystkich Użytkowników,

3. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Żądanie zamknięcia Konta oraz inną korespondencję dotyczącą zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, i odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług prosimy nadsyłać na adres e-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl lub pisemnie na adres Siedziby.

§14
Usunięcie konta

W celu usunięcia konta prosimy o wysłanie wiadomości email, z zarejestrowanego adresu email, o treści "Usuń konto" na kontakt@prawo-jazdy-360.pl.

Użytkownikom, którzy nie wykupili żadnej usługi w serwisie, zostają usunięte wszystkie przechowywane dane.

Użytwkonik, który wykupił usługi w serwisie Prawo Jazdy 360, zostanie zdezaktywowany i jego dane nie będą przetwarzane. Po upływie 5 lat, gdy wszystkie spory wynikające z przepisów prawa zostaną przedawnione, użytkownik w sposób autoamtyczny zostanie usunięty całkowicie.

§15
Blokada

1. New Generation zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach Serwisu nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania Konta lub korzystania z innych usług, o których mowa w Regulaminie, z naruszeniem przepisów prawa. New Generation umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie.

2.Każde wykupione konto odpowiada jednej osobie, która wykupiła kurs. Jedno konto może być aktywnie zalogowane. Wszystkie inne sesje użytkowników zostaną automatycznie wylogowane w chwili zalogowania nowej sesji. Właściciel Wydawca serwisu może czasowo lub na stałe blokować konta użytkownikom którzy logują się z wielu miejsc na raz i tworzą tym samym nienaturalny ruch lub odpłatnie/nieodpłatnie udostępniają dostęp do serwisu bez zgody Wydawcy.
Przykład:
Użytkownicy korzystający z serwisu i rozdający swój dostęp osobom trzecim mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej równej stracie finansowej, którą poniosła firma za niepoprawne korzystanie z serwisu. Serwis przechowuje i analizuje okresowo konta, na których ruch jest nienaturalny.
Ośrodki Szkolenia Kierowców udostępniając w taki sposób loginy swoim użytkownikom robią to nielegalnie. Każdy Ośrodek Szkolenia Kierowców może przystąpić do Systemu Partnerskiego, który umożliwia rozdawanie licencji swoim klientom w sposób poprawny. Rejestracja Ośrodka Szkolenia Kierowców w serwisie odbywa się poprzez link https://www.prawo-jazdy-360.pl/osk/rejestracja .

§16
INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TREŚCI ROZPOWSZECHNIANYCH W SERWISIE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z treści rozpowszechnianych w Serwisie, w tym zakupem i korzystaniem z Pakietu jest New Generation.
W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym Pracownikiem na adres e-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl lub pisemnie na adres New Generation, ul. Sowia 1/147, 61-131 Poznań.

2. Dane osobowe będą przetwarzane:

a. w celu realizacji zamówienia na Pakiet i umożliwienia dostępu do usługi Płatnej części serwisu - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres korzystania Konta użytkownika opłaconego - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);

b.w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z wykonaniem zamówienia na Konto użytkownika opłaconego - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);

c. przedstawienia oferty dopasowanej do Ciebie;
Oferta dopasowana jest tworzona automatycznie na podstawie Twoich danych, które zbieramy, profilujemy i zapisujemy. W tym celu gromadzimy dane o:
- Twojej historii zakupowej obejmującej opłacone Pakiety, w tym promocji, z których skorzystałeś;
-Twojej aktywności w naszym Serwisie, takiej jak statystyki wykonanych pytań przez
ciebie, skąd do nas przyszedłeś, jakie treści wyświetliłeś, ile czasu poświęciłeś na czytanie poszczególnych treści w Serwisie;
- informacji, czy masz Konto w Serwisie;
- rodzaju urządzenia/urządzeń, z których korzystasz.
Twoje dane mogą być także gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii instalowanych w Twoich urządzeniach końcowych. Podstawą prawną przedstawienia Ci oferty dopasowanej jest Twoja zgoda na przedstawienie takiej oferty Rozporządzenia. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Wystarczy, że wyślesz e-maila na adres: kontakt@prawo-jazdy-360.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania Twoich danych do momentu cofnięcia zgody.

d. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na:

- ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzanie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia lub korzystania z Konta użytkownika opłaconego bądź do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.;
- realizacji celów analitycznych i statystycznych - w ww. celach dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych, ale nie dłużej, niż przez okres 10 lat
- podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
- realizacji celów marketingowych polegających na wyświetlaniu reklam standardowych - w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu
- podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

e.w celach marketingowych obejmujących profilowanie i marketing bezpośredni – w ww. celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia zgody/zgłoszenia sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda w przypadku, a w pozostałych przypadkach nasz uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

3.Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
- w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);
- z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych)

4.Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.

5.W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę - wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.

6.Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne do zakupu i korzystania z Konta użytkownika opłaconego.

7.Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz New Generation (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej, marketingowe) oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
- w razie przekazywania danych do USA - współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
Pozostałe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności https://www.prawo-jazdy-360.pl/polityka-prywatnosci

§17
PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH

New Generation może przekazywać twoje dane dla partnerów biznesowych tj. Ośrodków szkolenia kierowców, takich jak:
- Twoja opinia dodane dla danego ośrodka szkolenia kierowców wraz ze wszystkimi informacjami opublikowanych dla tej opinii.
- jeżeli nie wyrażasz na to zgody lub będziesz chciał zablokować taką możliwość prosimy o kontakt.

§18
BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Wszystkie dane zapisywane i przechowane przez Serwis są chronione z użyciem opcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem są zobowiązane do tego aby dane przechowywane były bezpieczne a procedury bezpieczeństwa uniemożliwiały wyciek danych.

§19
KONTAKT

Dokładamy wszelkich starań, aby kontakt z odpowiednim działem był wielokanałowy, a co za tym idzie szybkość odpowiedzi była jak najlepsza.

Kanały kontaktu z serwisem:

1. telefoniczny pod numerem 790-747-360 oraz 791-747-360 (Opłata za połączenie z numerem jest zgodna z taryfą operatora)

2. e-mail – kontakt@prawo-jazdy-360.pl

3. Live chat na stronie prawo-jazdy-360.pl – dostępny w godzinach 09.00 : 16.00 w dni robocze

4. kontakt za pośrednictwem facebook - https://www.facebook.com/prawojazdy360/

5. kontakt za pośrednictwem twitter - https://twitter.com/PrawoJazdy360

6. formularz kontaktowy dostępny na stronie oraz przyciski umożliwiające zadanie zapytania do danego pytania egzaminacyjnego.

Wszystkie kanały komunikacji z pracownikami serwisu dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 oraz jednorazowo po godzinie 20 codziennie wiadomości e-mail.

§20
Ciasteczka

Polityka plików “cookies” serwisu

1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

- możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

- do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

§21
USŁUGI ZEWNĘTRZNE Z KTÓRYCH KORZYSTAMY

Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Własne w następujących celach:

1. Konfiguracji Serwisu:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika,

2. Uwierzytelniania i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych – tj. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tj. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Świadczenia usług reklamowych, tj. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów. Administrator usługi wykorzystuje lub może wykorzystywać Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
Cel: poprawnego wyświetlenia filmu promocyjnego w serwisie
- Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
Cel: analiza przepływu i sposobu korzystania z serwisu
Działanie: Interakcja, która powoduje przesłanie danych do Analytics. Częste typy działań to działania śledzenia stron, działania śledzenia zdarzeń i działania e-commerce.
Po każdorazowym wywołaniu kodu śledzenia przez działanie użytkownika, (np. otwarcie strony w witrynie lub ekranu w aplikacji mobilnej), Analytics rejestruje to działanie. Każda interakcja jest łączona w pakiet nazywany „działaniem” i przesyłana na serwery Google. Przykładowe typy działań:
• działania śledzenia strony,
• działania śledzenia zdarzeń,
• działania śledzenia e-commerce,
• działania związane z interakcją społecznościową.
- Hotjar [administrator Cookies: Hotjar Ltd z siedzibą na Malcie].
Cel: analiza sposobu korzystania z serwisu
Działania: hotjar zbiera i zapisuje informacje gdzie użytkownik klikał na stronie oraz nagrywa film z przebiegu korzystania z serwisu. Dane typu login i hasło nie są przez niego rejestrowane.
Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy lub w celu efektywnego zarządzania strategią marketingową:
- Google AdSense [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
Cel: wyświetlanie reklam w serwisie z programu partnerskiego google Adsense
Działanie: Adsense dopasowuje treści reklamowe pod danego użytkownika i personalizuje mu wyświetlanie reklamy

5. Zalogowania do Serwisu za pomocą konta w innym Serwisie:
- Facebook Connect [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
- Google [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

6. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
- Twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA,
- Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
- LinkedIn.com [administrator Cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].

7. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- Facebook.com [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

8. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a. Getsitecontrol.com (administrator Cookies: GetWebCraft Limited z siedzibą na Cyprze]

§22
KOPIOWANIE

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim. Nie tyczy się to pytań, odpowiedzi oraz multimediów związanych z tymi pytaniami. Te elementy są publicznie dostępne.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność New Generation i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody New Generation. Nie tyczy się to pytań, odpowiedzi oraz multimediów związanych z tymi pytaniami. Te elementy są publicznie dostępne.

W naszym serwisie umieszczone są łącza (linki) do innych serwisów internetowych. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w innych serwisach. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione. Nie tyczy się to pytań, odpowiedzi oraz multimediów związanych z tymi pytaniami. Te elementy są publicznie dostępne.

Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji. Nie tyczy się to pytań, odpowiedzi oraz multimediów związanych z tymi pytaniami. Te elementy są publicznie dostępne.

§23
Opinie

Mechanizmy zabezpieczające wiarygodność opinii publikowanych w serwisie.

1. Umożliwiamy dodanie opinii jedynie zarejestrowanym użytkownikom

2. Weryfikujemy adres IP i umożliwiamy dodanie opinii tylko jednej dla OSK

3. Każdorazowo pracownik serwisu analizuje opinię i dokonuje ręcznej jej akceptacji

4. W przypadkach indywidualnych, pracownik może prosić o wysłanie potwierdzenia uczęszczania na kurs w celach weryfikacji.

5. Serwis nie pośredniczy w sprzedaży kursów na prawo jazdy odbywanych w OSK

Serwis nie może zagwarantować, że opinie dodane w serwisie są w pełni wiarygodne, gdyż nie pośredniczy w ich sprzedaży i nie ma wzglądu do umów zawieranych z klientami. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie publikowane informacji były rzetelne i sprawdzone.

§24
Ważność

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§25
WERSJE REGULAMINU

1. Regulamin udostępniany jest na stronie Serwisu a przycisk Zapisu umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie cyfrowej pod adresem Siedziby oraz jest dostępny w panelu użytkownika z zakładce Moje Konto – znajduje się tam link do utrwalonej i zaakceptowane wersji regulaminu w chwili jej elektronicznego zaakceptowania.

2. Regulamin obowiązuje od dania 26 maja 2023 roku

3. Wersja regulaminu - 1.6 z dania 26 maja 2023

Pobierz regulamin
Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania