Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 17550 testów, z czego 64% pozytywnie i 36% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 2100 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2024 z WORD

Znaki zakazu

Symbol Wygląd Znaczenie Objaśnienie
B-1
Znaki drogowe B-1

Zakaz ruchu w obu kierunkach

Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

B-2
Znaki drogowe B-2

Zakaz wjazdu

Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.

B-3
Znaki drogowe B-3

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.

B-3a
Znaki drogowe B-3a

Zakaz wjazdu autobusów

Oznacza zakaz ruchu autobusów.

B-4
Znaki drogowe B-4

Zakaz wjazdu motocykli

Oznacza zakaz ruchu motocykli.

B-5
Znaki drogowe B-5

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Oznacza zakaz ruchu:
1. samochodów ciężarowych o DMC przekraczającej 3,5 t,
2. ciągników samochodowych,
3. pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o DMC przekraczającej 3,5 t,
4. ciągników rolniczych,
5. pojazdów wolnobieżnych.

Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

B-6
Znaki drogowe B-6

Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

B-7
Znaki drogowe B-7

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.

B-8
Znaki drogowe B-8

Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.

B-9
Znaki drogowe B-9

Zakaz wjazdu rowerów

Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.

B-10
Znaki drogowe B-10

Zakaz wjazdu motorowerów

Oznacza zakaz ruchu motorowerów.

B-11
Znaki drogowe B-11

Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych

Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.

B-12
Znaki drogowe B-12

Zakaz wjazdu wózków ręcznych

Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

B-13
Znaki drogowe B-13

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

B-13a
Znaki drogowe B-13a

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej; tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.

B-14
Znaki drogowe B-14

Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

B-15
Znaki drogowe B-15

Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

B-16
Znaki drogowe B-16

Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

B-17
Znaki drogowe B-17

Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

B-18
Znaki drogowe B-18

Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t.

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

B-19
Znaki drogowe B-19

Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t.

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej - odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

B-20
Znaki drogowe B-20

STOP

Oznacza:
1. zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.
Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

B-21
Znaki drogowe B-21

Zakaz skręcania w lewo

Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania.
Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

B-22
Znaki drogowe B-22

Zakaz skręcania w prawo

Zabrania skręcania w prawo.
Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Umieszczona pod znakiem B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.

B-23
Znaki drogowe B-23

Zakaz zawracania

Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

B-24
Znaki drogowe B-24

Koniec zakazu zawracania

Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.

B-25
Znaki drogowe B-25

Zakaz wyprzedzania

Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka od T-23a do T-23j wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-27 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

B-26
Znaki drogowe B-26

Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
1. samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
2. ciągnikiem samochodowym,
3. pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-26 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

B-27
Znaki drogowe B-27

Koniec zakazu wyprzedzania

Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.

B-28
Znaki drogowe B-28

Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.

B-29
Znaki drogowe B-29

Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.
Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-29 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-30 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

B-30
Znaki drogowe B-30

Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.

B-31
Znaki drogowe B-31

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy.

B-32
Znaki drogowe B-32

Stój - kontrola celna

Oznacza obowiązek zatrzymania się.
Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem.
Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

B-33
Znaki drogowe B-33

Ograniczenie prędkości

Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do:
1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.

Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 50 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem:
1) pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego
3) pojazdu holującego pojazd silnikowy
4) motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7
5) samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

B-34
Znaki drogowe B-34

Koniec ograniczenia prędkości

Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.

B-35
Znaki drogowe B-35

Zakaz postoju

Oznacza zakaz postoju pojazdu.
Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
Zakaz wyrażony tym znakiem:
  • dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
  • dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
  • nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

B-36
Znaki drogowe B-36

Zakaz zatrzymywania się

Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu.
Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.
Zakaz wyrażony tym znakiem:
  • dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
  • dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
  • nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

B-37
Znaki drogowe B-37

Zakaz postoju w dni nieparzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

B-38
Znaki drogowe B-38

Zakaz postoju w dni parzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania.

B-39
Znaki drogowe B-39

Strefa ograniczonego postoju

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.

Znak B-39 nie dotyczy:
1) pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,
2) pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a, D-18b lub D-44,
3) pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
4) autobusu szkolnego.

B-40
Znaki drogowe B-40

Koniec strefy ograniczonego postoju

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.

B-41
Znaki drogowe B-41

Zakaz ruchu pieszych

Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

B-42
Znaki drogowe B-42

Koniec zakazów

Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.

B-43
Znaki drogowe B-43

Strefa ograniczonej prędkości

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

B-44
Znaki drogowe B-44

Koniec strefy ograniczonej prędkości

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Znaki zakazu

- ich zadaniem jest wskazanie kierującym ograniczeń lub zakazów wykonywania poszczególnych manewrów na drodze oraz określenia prędkości, z jaką dany pojazd może się poruszać na odcinku drogi bądź na jej obszarze. Znajomość tej grupy znaków jest niezbędna dla kierowców, ponieważ pozwala na uniknięcie otrzymania punktów karnych oraz mandatów. W Polsce znaki zakazu określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Grupa znaków zakazu zabrania kierującym pojazdami manewrów, takich jak: wjeżdżania, zawracania, skręcania, zatrzymywania się, wyprzedzania, itd. Znaki te występują w miejscach, w których wyżej wymienione manewry mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Stosuje się je również w celach zachowania płynności ruchu oraz organizacji na drodze. Na terenie naszego kraju możemy wyróżnić 46 rodzajów znaku zakazu. Wygląd znaków zakazu nie jest też do końca jednoznaczny. Większa część grupy znaków drogowych zakazu posiada kształt koła z czerwonym obramowaniem. Należy wspomnieć o występującym znaku drogowym B-20 „STOP”, który ma postać ośmiokąta foremnego. Występują również znaku zakazu, które mają kształt prostokąta, a ich główną częścią jest koło. 

W całej Europie zastosowany jest ujednolicony system symboli zgodny z Konwencją o znakach i sygnałach drogowych uchwalony w 1968 roku w Wiedniu. Niewielkie różnice mogą się pojawić na zastosowaniu innego koloru tła np. żółtego.

Popularne artykuły

ZNAKI ZAKAZU

Wyróżnia się 46 podstawowych typów znaków zakazu, oznaczonych za pomocą litery B. Niektóre z nich mogą występować wspólnie na jednej tarczy.

Wygląd znaków zakazu nie jest też do końca jednoznaczny .Większość ma kształt koła z czerwoną obwódką, występują także takie, których elementem jest koło znajdujące się na tarczy w kształcie prostokąta.

Wyjątkiem jest znak B-20STOP”, który jest w kształcie czerwonego ośmiokąta z białym obramowaniem i białym napisem STOP.

Ciekawostką jest fakt, że na terenie całej Europy stosuje się te same znaki zakazu, bazując na dyrektywach Konwencji wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. nr 5, poz. 42). Niewielkie różnice mogą się pojawić na zastosowaniu innego koloru tła np. żółtego.

Dodatkowo pod znakami zakazu mogą być umieszczone tabliczki:

  • T-20 długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
  • T-21 „odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje

Znaki zakazu jak sama nazwa na to wskazuje – zabraniają lub ograniczają wykonywania niektórych manewrów oraz poruszania się uczestników ruchu, łącznie z pieszymi. Wyznaczają one także maksymalną dopuszczalną prędkość z jaką mogą poruszać się pojazdy na danym odcinku drogi bądź jej obszarze.

Znajomość tej grupy znaków jest niezbędna dla kierowców, ponieważ pozwala na uniknięcie otrzymania punktów karnych oraz mandatów. W Polsce znaki zakazu określa Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

Grupa znaków zakazu zabrania kierującym pojazdami manewrów, takich jak: wjeżdżania, zawracania, skręcania, zatrzymywania się, wyprzedzania, itd.

Znaki te występują w miejscach, w których wyżej wymienione manewry mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Stosuje się je również w celu zachowania płynności ruchu oraz organizacji na drodze.

 

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania