Ładowanie...

CEPiK

Przez - 09 listopada 2018
4,6/5
33 664
CEPiK

System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

 1. Czym jest CEPiK i jakie cele ma spełniać?
 2. Jakie dane są gromadzone w systemie?
 3. Kto wprowadza dane do systemu?
 4. Kto i w jaki sposób korzysta z danych zgromadzonych w systemie?
 5. Usługi oferowane dzięki CEPiK
 6. Jakie zmiany wprowadza CEPiK 2.0
 7. Co udało się wdrożyć i co jest jeszcze w planach?

 

1.

Czym jest CEPiK?

co to cepik

Jest to system informatyczny prowadzony od  1 stycznia 2016 r. przez Ministra Cyfryzacji, obejmujący dwie ewidencje: Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP) oraz Centralną Ewidencję Kierowców (CEK). Jednostką odpowiedzialną za utrzymanie i modernizację systemu oraz realizację udostępniania danych jednostkowych jest Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Ustawa Prawo o ruchu drogowym jest dokumentem określającym zasady prowadzenia SI CEPiK, zawierającym wszelkie regulacje i postanowienia.

System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ma do spełnienia pewne określone zadania, których nadrzędnym celem jest zabezpieczenie interesów państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli. W szczególności ma on zapobiegać:

 • Działaniom niezgodnym z prawem w przypadku obrotu pojazdami takim jak ingerencja w stan licznika samochodowego, obrazującego przebieg pojazdów czy zmiany stanu technicznego pojazdów, mogące zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym i związanych z nimi fałszerstw dokumentów;
 • Kradzieżom pojazdów i dokumentów oraz różnego rodzaju oszustwom celnym;
 • Nieprawidłowościom i celowym zatajeniu lub modyfikacjom informacji w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej np. w zamiarze wyłudzenia;
 • Niezgodnościom deklarowanego z rzeczywistym stanem technicznym pojazdu, wynikłym z nierzetelnie przeprowadzonych badań diagnostycznych lub zatajenia danych o usterkach;
 • Gromadzeniu nieaktualnych danych odnośnie pojazdów i osób uprawnionych do kierowania pojazdami poprzez aktualizowanie ich podczas wykonywanych czynności;
 • Trudnościom związanym z nabywaniem uprawnień i dyscyplinowaniem kierowców, poprzez gromadzenie określonych danych o kandydatach oraz naruszeniach kierowców, a także uczestnikach procesu nabywania uprawnień do kierowania, czyli szkołach jazdy, instruktorach, wykładowcach czy egzaminatorach.

System ma być również narzędziem zwiększającym efektywność pracy Policji a także usprawniającym pracę organów administracji publicznej, zajmujących się rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów określających posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki niemu dostęp do wymaganych danych odnośnie kandydatów, kierowców i samochodów ma być szerszy i uniwersalny również pod względem swojej kompatybilności z rozwiązaniami funkcjonującymi w innych krajach Unii Europejskiej.

2.

Jakie dane są gromadzone w systemie?

Najszerzej mówiąc, w centralnej bazie danych systemu CEPiK znajdują się informacje o pojazdach mechanicznych, ich właścicielach i posiadaczach, a także dane dotyczące kierowców i osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub osób, które te uprawnienia utraciły.

dane są gromadzone w cepik

Baza danych podzielona jest na Centralną Ewidencję Pojazdów, czyli CEP, która zawiera informacje:

 • Identyfikujące pojazd, tj. numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu
 • O właścicielu, posiadaczu i użytkowniku pojazdu takie jak:
  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy;
  • Numer PESEL lub w przypadku jego braku, serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, w którym wydano dokument;
  • Datę i miejsce urodzenia;
  • Numer identyfikacyjny REGON;
  • Adres zamieszkania lub siedziby firmy;
  • Datę zgonu
 • O zbyciu pojazdu: datę zgłoszenia jego zbycia, datę sprzedaży pojazdu, dane nabywcy (takie jak powyżej w przypadku właściciela pojazdu)
 • O obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu: imię i nazwisko lub nazwa firmy ubezpieczonego oraz jego adres zamieszkania lub siedziba firmy, numer PESEL lub dane innego dokumentu tożsamości, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacyjny REGON, dane zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę i dane o tej umowie.
 • O zastawach rejestrowych ustanowionych na pojeździe: dane o pojeździe, numer pozycji w rejestrze zastawów, data dokonania wpisu w rejestrze, imię i nazwisko lub nazwa firmy, PESEL i REGON zastawnika, data wykreślenia zastawu z rejestru zastawów, nazwa lub oznaczenie sądu, który dokonał wpisu
 • O dokumentach pojazdu i ich wtórnikach, tj.:
  • Dowodzie rejestracyjnym;
  • Pozwoleniu czasowym;
  • Karcie pojazdu
 • O profesjonalnej rejestracji pojazdów dotyczące decyzji takiej rejestracji, blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych oraz podmiotów uprawnionych i pojazdów używanych przez ten podmiot z wykorzystaniem profesjonalnych dowodów rejestracyjnych
 • O tablicach rejestracyjnych (również profesjonalnych), ich legalizacji, nalepkach kontrolnych oraz ich wtórnikach
 • O badaniach technicznych pojazdów oraz odnotowanym podczas takiego badania stanie licznika (przebiegu auta)
 • O znacznym i istotnym uszkodzeniu pojazdu
 • O nadaniu i wybiciu nowego numeru nadwozia lub podwozia
 • Techniczne o pojeździe, takie jak pojemność i moc silnika oraz liczba miejsc
 • O kradzieży i odnalezieniu pojazdu
 • O zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
 • O zatrzymaniu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego
 • O demontażu pojazdu lub przyjęciu niekompletnego pojazdu
 • O stacjach demontażu lub punktach zbierania pojazdów
 • O czasowym wycofaniu i ponownym dopuszczeniu do ruchu pojazdu oraz o jego wyrejestrowaniu
 • O homologacji pojazdu, dopuszczeniu jednostkowym pojazdu, dopuszczeniu indywidualnym WE pojazdu albo dopuszczeniu do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji;
 • Identyfikator osoby lub podmiotu dokonujących w ewidencji wprowadzenia lub zmiany danych;
 • O zabezpieczeniach ustanowionych na pojeździe, w tym o zajęciu pojazdu przez organ egzekucyjny, oraz o ich zniesieniu.

 

Oraz Centralną Ewidencję Kierowców, inaczej CEK, zawierającą dane i informacje o:

 • osobach posiadających lub tych, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, tramwajami lub motorowerami;
 • osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie przepisów;
 • osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów;
 • osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień;
 • wykładowcach prowadzących szkolenie;
 • egzaminatorach;
 • lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
 • instruktorach techniki jazdy;
 • instruktorach prowadzących szkolenie;
 • ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie;
 • pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
 • ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
 • ośrodkach egzaminacyjnych i ich oddziałach terenowych;
 • ośrodkach szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej.

W ewidencji znajdują się także dane osób lub podmiotów, które dokonywały zamieszczenia lub zmiany danych w ewidencji, a także dane zgromadzone do dnia 3 czerwca 2018 r. przez organy zajmujące się wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami w związku z tworzeniem profilu kandydata na kierowcę.

Wykaz kategorii gromadzonych danych odnośnie wyżej wymienionych osób i instytucji wyszczególniony został w Art. 100aa. Ust. 4-7a Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

3.

Kto wprowadza dane do systemu CEPIK?

Dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów przekazywane są przez:

kto wprowadza dane do cepik
 • organy zajmujące się rejestracją i profesjonalną rejestracją pojazdów tj. wydziały komunikacji
 • zakłady ubezpieczeń
 • podmioty uprawnione, którym wydano decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów
 • Policję, Straż Graniczną, Inspekcję Transportu Drogowego, Żandarmerię Wojskową
 • centralną informację o zastawach rejestrowych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości
 • stacje kontroli pojazdów
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
 • Marszałka województwa
 • Stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów

Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Kierowców przekazywane są przez:

 • Organy odpowiedzialne za wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami tj. wydziały komunikacji
 • Sąd np. podczas wydania prawomocnego orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów
 • Organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub organy orzekające w sprawach o naruszenia w postepowaniu dyscyplinarnym
 • Marszałek województwa lub Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
 • Wojewoda lub dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
 • kierownik ośrodka szkolenia w zakresie uzyskiwania kwalifikacji zawodowej i kierownik ośrodka szkolenia kierowców
 • dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego
 • starosta np. w przypadku przekazywania danych odnośnie instruktorów, egzaminatorów
 • Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie usunięcia danych o zakazie prowadzenia pojazdów

Dane te uzupełniane są automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję i mogą zawierać dodatkowe informacje, uzupełniane automatycznie przez system. Wyżej wymienione podmioty wprowadzają dane do ewidencji za pomocą tego systemu lub własnych systemów teleinformatycznych, którymi zobowiązani są posługiwać się podczas wykonywania czynności skutkujących koniecznością przekazania tych danych do ewidencji. Dane muszą być wprowadzone w momencie wykonywania tych czynności lub najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia, w przypadku jeżeli wprowadzenie nie jest możliwe od razu z przyczyn niezależnych od podmiotu.

Dane są przekazywane także z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT), centralnej ewidencji kierowców, centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, rejestru zastawów oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli są w nich gromadzone.

W przypadku niezgodności danych wprowadzanych przez podmiot z tymi, znajdującymi się w ewidencji, podmiot zobowiązany jest do wyjaśnienia tych niezgodności, opierając się na posiadanych przez osobę dokumentach lub, jeżeli nie jest możliwe wyjaśnienie, do zgłoszenia niezgodności administratorowi danych systemu teleinformatycznego, którym jest Minister Sprawiedliwości.

4.

Kto i w jaki sposób korzysta z danych zgromadzonych w systemie CEPIK?

Kto i w jaki sposób korzysta z danych zgromadzonych w systemie CEPIK?

Każdy podmiot przekazujący dane do ewidencji ma również dostęp do danych w niej zamieszczonych, o ile są one niezbędne do realizacji jego ustawowych zadań. Wprowadzanie danych do ewidencji przez te podmioty zapewnia im również dostęp do danych zgromadzonych w ewidencji i ich weryfikację. Szczegółowy zakres danych udostępnianych konkretnym podmiotom określa Minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na uwadze bezpieczeństwo tych danych.

Dane zawarte w Centralnej Ewidencji Pojazdów udostępniane są:

 • Policji;
 • Żandarmerii Wojskowej;
 • Straży Granicznej;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
 • Komendantowi Służby Ochrony Państwa;
 • Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego;
 • sądom;
 • prokuraturze;
 • organom Krajowej Administracji Skarbowej;
 • Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
 • Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – w celu umożliwienia zabezpieczenia ustawowym prawem zastawu należności z tytułu składek, do których poboru Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany;
 • organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów;
 • strażom gminnym (miejskim);
 • Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • komornikom sądowym;
 • administracyjnym organom egzekucyjnym oraz organom podatkowym;
 • wojskowym komendantom uzupełnień;
 • ministrowi właściwemu do spraw środowiska;
 • ministrowi właściwemu do spraw transportu;
 • Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego;
 • zakładom ubezpieczeń;
 • stacjom kontroli pojazdów;
 • Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego;
 • organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania;
 • ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu;
 • organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych;
 • organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • organom administracji miar.

Podmioty mające dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Kierowców to:

 • Policja;
 • Inspekcja Transportu Drogowego;
 • Żandarmeria Wojskowa;
 • Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;
 • Straż Graniczna;
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu;
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne;
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego;
 • Szef Biura Ochrony Rządu;
 • Sąd, prokuratura;
 • Starosta;
 • Straż gminna (miejska);
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • organ Krajowej Administracji Skarbowej;
 • wojskowi komendanci uzupełnień;
 • minister właściwy do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego oraz podmiot wydający karty;
 • marszałek województwa;
 • wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;
 • zakłady ubezpieczeń;
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
 • minister właściwy do spraw rodziny, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego;
 • organ właściwy dłużnika (wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego),

a także inne podmioty wyszczególnione w Ustawie Prawo u ruchu drogowym oraz osoby i instytucje, które wykażą swój interes prawny i przedstawią stosowny wniosek do ministra właściwego do spraw informatyzacji, który wyrazi na to zgodę. Dane mogą być udostępniane nieodpłatnie i odpłatnie w zależności od podmiotu, chcącego je uzyskać i celu ich pobrania przez ten podmiot.

Dane mogą być także udostępniane sądom oraz ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu realizacji jego ustawowych zadań.

Zgodnie z Art. 80ca. Ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem. Tryb i sposób udostępniania danych określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.”

Dane dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami, zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców udostępniane są właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej przy zastosowaniu Europejskiej Sieci Praw Jazdy.

Do wymiany danych z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajowymi podmiotami uprawnionymi (Policją, Inspekcją Transportu Drogowego, strażą gminną lub miejską, organami celnymi i Strażą Graniczną) przy centralnej ewidencji pojazdów stworzony został Krajowy Punkt Kontaktowy. Przekazuje on, na zapytanie podmiotów uprawnionych, informacje dotyczące pojazdów, ich właścicieli i posiadaczy w przypadku popełnienia naruszeń lub podejrzenia osób o popełnienie naruszenia podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w Polsce na terytorium innego państwa członkowskiego lub pojazdem zarejestrowanym w innym państwie członkowskim, podczas popełnienia naruszenia na terytorium Polski. Każda osoba ma prawo do uzyskania informacji o jej danych osobowych przekazanych do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dostęp do danych mają również osoby, których te dane dotyczą. Udostępniane są one na wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej z właściwym dla formy wniosku podpisem.

5.

Usługi oferowane dzięki CEPiK

Usługi oferowane dzięki CEPiK

Ministerstwo Cyfryzacji w oparciu o dane gromadzone w CEPiK oferuje także szereg usług, z których korzystać mogą zarówno obywatele jak i przedsiębiorcy.

Historia Pojazdu

Jest to usługa umożliwiająca zweryfikowanie informacji odnośnie konkretnego pojazdu. Jest ona niezwykle przydatna w przypadku zakupu używanego samochodu, motocykla lub innego pojazdu. Wpisując podstawowe dane, takie jak numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji pojazdu osoba zainteresowana jest w stanie porównać dane z państwowej ewidencji z tymi, prezentowanymi przez sprzedawcę. Możemy w ten sposób sprawdzić ostatni zarejestrowany przebieg pojazdu (dane o stanie licznika są gromadzone w CEP od 2014 roku), zweryfikować informacje dotyczące polisy OC, rejestracji czy badań technicznych. Jeżeli pojazd wcześniej został odnotowany jako skradziony, również otrzymamy w tej kwestii stosowny komunikat.

Bezpieczny autobus

To usługa mająca zapewnić nas o bezpieczeństwie poruszania konkretnym autokarem czy autobusem. Po wpisaniu jedynie numeru rejestracyjnego pojazdu uzyskamy raport z danymi odnośnie ważnego badania technicznego pojazdu, obowiązkowego i aktualnego ubezpieczenia oraz danych technicznych pojazdu. Otrzymamy także informację o tym, czy pojazd jest dopuszczony do ruchu oraz czy nie jest kradziony.

Możemy także sprawdzić pojazd którego jesteśmy właścicielem i uzyskać dostęp do danych np. z dowodu rejestracyjnego, jak również sprawdzić ile punktów karnych posiadamy na swoim koncie. Wszystko to dostępne jest po założeniu profilu zaufanego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Jeżeli chcemy uzyskać informacje znajdujące się w CEPiK na temat swój, innych kierowców lub dane statystyczne o pojazdach, możemy w tym celu złożyć stosowny wniosek. Zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym każdy ma prawo uzyskać dane znajdujące się w państwowej ewidencji. Wniosek o udostępnienie danych można złożyć przez internet, przy pomocy bezpiecznego podpisu lub profilu zaufanego albo tradycyjnie wysłać pocztą. Z udostępnieniem danych wiążą się określone opłaty, przy czym dane na swój temat można uzyskać nieodpłatnie.

6.

Jakie zmiany wprowadza CEPiK 2.0?

CEPiK 2.0

CEPiK 2.0 jest zmodernizowaną i ulepszoną wersją systemu informatycznego CEPiK. Wprowadził on wiele poprawek i udogodnień przede wszystkim dla kierowców i właścicieli pojazdów, ale także wyeliminował trudności z wprowadzaniem danych przez uprawnione do tego podmioty.

Dzięki niemu dane wprowadzane do ewidencji są bardziej rzetelne. Każdorazowo przed wprowadzeniem nowych danych, informacje zawarte w ewidencji są pobierane i dopiero uzupełniane, przez co wyeliminowane zostały błędy spowodowane ich ręcznym wprowadzaniem. Dzięki temu informacje są aktualne, poprawne i kompletne, co usprawnia wykonywanie przez określone podmioty obowiązków związanych z ich modyfikacją.

Ułatwiona jest również możliwość korekty danych, zarówno przez instytucje, jak i samych obywateli, przy zauważeniu niezgodności w ewidencji. Dane przekazywane są do ewidencji na bieżąco, a ich poprawność weryfikowana jest w oparciu o rejestry PESEL, REGON i TERYT.

W zmodernizowanej wersji systemu wdrożono również katalog danych, czyli tzw. słownik, zawierający nazwy marek pojazdów, firm ubezpieczeniowych czy stacji kontroli pojazdów, ponieważ ręczne ich wprowadzanie generowało wiele błędów i literówek, a w ten sposób udało się je w dużej mierze zniwelować.

Ograniczono także powstawanie niezgodności danych, poprzez wprowadzenie zakazu tworzenia replik i kopii ewidencji przez lokalnych administratorów. Tworzenie kopii możliwe jest jedynie za zgodą administratora systemu.

Za sprawą polityki CEPiK 2.0 w systemie gromadzonych jest więcej informacji odnośnie pojazdów. Dotyczy to głównie informacji na temat istotnych szkód pojazdu, wynikających np. z wypadku, które przekazywane są do systemu przez firmy ubezpieczeniowe za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wszystkie dane odnośnie przebytych kolizji zapisywane są w historii pojazdu i będą dostępne dla wszystkich, po sprawdzeniu danego pojazdu w systemie. Poszerzył się również zakres informacji na temat prawnej sytuacji pojazdu i w systemie muszą znaleźć się dane o ustanowionych na pojeździe zabezpieczeniach, ustanowionym zastawie rejestrowym a także zajęciu pojazdu przez organ egzekucyjny i jego zniesieniu.

Co zmieniło się w Stacjach Kontroli Pojazdów?

Zmienił się również sposób komunikacji systemu ze stacjami kontroli pojazdów. Dane z badania diagnostycznego wprowadzane są już podczas samego badania i zawierają informacje o usterkach, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pojazdu w ruchu drogowym, czyli takich które nie pozwalają uzyskać pozytywnego wyniku badania, a także informacje, które mogą pomóc w ocenie faktycznego stanu pojazdu i jego historii, czyli np. zauważone przez diagnostę drobniejsze usterki. Oprócz tego diagnosta zawiera obowiązkowo odczyt liczników przebiegu pojazdu a także przyczynę przerwania badania technicznego, jeżeli takie miało miejsce.

Diagnosta wprowadzający dane do systemu ma także wgląd do informacji na temat pojazdu, w tym także danych z poprzedniego badania diagnostycznego, które już znajdują się w ewidencji. Pozwala to na sprawną weryfikację danych i oszczędność czasu, poprzez jedynie uzupełnienie informacji odnośnie przeprowadzonego badania konkretnego pojazdu. Wraz z danymi odnośnie badania, wprowadzane są także informacje dotyczące diagnosty, który to badanie przeprowadzał.

Stacje kontroli pojazdów mają także możliwość wprowadzenia danych z badania pojazdów, które nie są jeszcze zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej. Taka możliwość ułatwia pracę organów, które mogą uzyskać dane na temat takiego pojazdu np. podczas jego rejestracji.

Wszystkie stacje diagnostyczne w całej Polsce mają dostęp do tych samych danych, co oznacza, że pojazd, w którym wykryto usterkę w jednym punkcie, nie uzyska pozytywnego wyniku badania w innej stacji, dopóki danej usterki się nie pozbędzie. Nie ma również możliwości kontynuowania przerwanego badania i usunięcia z ewidencji „śladu” jego przerwania poprzednim razem.

Właściciele pojazdów są zobowiązani do uiszczenia opłaty za badanie jeszcze przed jego przeprowadzeniem, co oznacza, że płacą oni za badanie bez względu na to, czy uzyskają pozytywny czy negatywny wynik.

Nowy system poszerzył także zakres wprowadzanych danych przez diagnostów i teraz znajdują się tam również informacje odnośnie instalacji LPG zamontowanej w pojeździe, a w przyszłości ma się tam znaleźć również miejsce na adnotację dotyczącą haku w kategorii badań dodatkowych.

Jakie zmiany w starostwach?

CEPiK 2.0 rozszerzył zasięg gromadzonych danych, o których już wyżej wspominaliśmy. W Centralnej Ewidencji Kierowców zaczęto zamieszczać informacje odnośnie naruszeń kierowców i przypisanych im punktów a także dane kandydatów na kierowców, dane ich szkół jazdy, instruktorów czy egzaminatorów.

Utworzona została odrębna ewidencja osób posiadających karty parkingowe (CEPKP). Gromadzone w niej informacje dotyczą osób posiadających karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych jak również placówek upoważnionych do korzystania z tych kart ze względu na realizowanie zadań związanych z opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Wszystkie trzy ewidencje: CEPKP, CEP i CEK są ze sobą zintegrowane, co oznacza, że dane w nich zawarte wzajemnie się aktualizują.

Ze względu na zakaz tworzenia kopii baz danych, organy odpowiedzialne za rejestrację pojazdów i wydawanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami mają bezpośredni dostęp do centralnej ewidencji i to z niej pobierają oraz aktualizują wszystkie informacje. Takie rozwiązanie pozwala na szybszą i bardziej wiarygodną weryfikację danych, ponieważ urzędnicy nie muszą za każdym razem wprowadzać wszystkich danych od początku, a jedynie uzupełniają rubryki o dodatkowe informacje.

Całą procedurę urzędniczą skraca także możliwość korzystania z referencyjnych danych i słowników. Przy wprowadzaniu nowych danych do systemu, wystarczy wyszukać odpowiednią osobę po numerze PESEL lub pojazd za pomocą numeru VIN i pozostałe dane uzupełnią się automatycznie w oparciu o te ewidencje. Nie ma zatem konieczności wprowadzania do systemu wszystkich danych ręcznie, co jest znacznym usprawnieniem obsługi obywateli. System poprzez odpowiednie komunikaty ostrzega także o błędach i niezgodnościach wprowadzanych danych, dlatego bardzo łatwo można je dostrzec i zniwelować.

Udogodnienia dla WORD-ów

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego także mają dostęp do centralnej ewidencji i mogą na bieżąco uzupełniać dane o kandydatach na kierowców za pomocą Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Dane o przeprowadzonych egzaminach w konkretnej placówce są widoczne dla wszystkich ośrodków w całej Polsce.

Uzupełnianie danych odnośnie konkretnych osób ułatwione jest dzięki utworzonym słownikom, przez co skraca się czas wprowadzania informacji do systemu.

Weryfikacja osób podchodzących do egzaminów jest znacznie usprawniona dzięki powiadomieniom wysyłanym z innych instytucji przez system do ośrodków. Dzięki nim dana placówka otrzymuje informacje odnośnie osób zapisanych na egzamin państwowy takie jak zgon kandydata na kierowcę, nałożenie zakazu prowadzenia pojazdów danej kategorii, zatrzymanie prawa jazdy czy cofnięcie uprawnień powiązanej kategorii. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których do egzaminu państwowego zostaje dopuszczona osoba, która nie powinna być egzaminowana.

Zakres danych przekazywanych przy pomocy PKK przez ośrodki egzaminacyjne poszerzył się o informację odnośnie negatywnie ukończonego egzaminu państwowego, z rozróżnieniem na to, czy kandydat na kierowcę nie zaliczył egzaminu, czy w ogóle się na niego nie stawił.

Do danych kandydatów na kierowców zgromadzonych w ewidencji mają również dostęp ośrodki szkolenia kierowców, które po zgłoszeniu się kandydata na kurs, pobierają odpowiednie dane z systemu i weryfikują ich poprawność, jednocześnie zaznaczając, że osoba rozpoczęła kurs w ośrodku. Po zakończeniu kursu szkoła jazdy umieszcza w systemie stosowną informację odnośnie kandydata, który może wtedy zapisać się na egzamin w WORD. Po zaliczeniu egzaminów przez kandydata, informacja zostaje umieszczona w systemie i przekazana do właściwego starostwa, które na tej podstawie, po uiszczeniu opłaty rozpoczyna procedurę wydawania dokumentu prawa jazdy.

7.

Co udało się wdrożyć w CEPIK i co jest jeszcze w planach?

CEPiK 2.0

Poza tym wszystkim, co zmieniło się po wdrożeniu systemu CEPiK 2.0, dotyczącym właściwie sposobu jego działania i ułatwień dla podmiotów, uprawnionych do wprowadzania danych do systemu, zmiany odczuwalne są także przez obywateli.

Dzięki CEPiK 2.0 powstały nowe oraz udoskonalone i poszerzone zostały utworzone dla kierowców i właścicieli lub przyszłych właścicieli pojazdów aplikacje, z których mogą oni korzystać.

Dzięki e-usłudze „Historia pojazdu” sprawdzimy dane nie tylko pojazdów pochodzących z naszego kraju, ale także sprowadzanych zza granicy. Dowiemy się, czy samochód był kradziony, złomowany, uszkodzony, powypadkowy, miał przekręcany licznik, czy może służył jako taxi. Baza jest ciągle poszerzana o kolejne państwa europejskie, uczestniczące w projekcie.

Usługa „Mój pojazd” pozwala sprawdzić historię posiadanego pojazdu, również tego zarejestrowanego poza granicami naszego kraju.

Dzięki CEPiK 2.0 powstałą także aplikacja, umożliwiająca kierowcom sprawdzenie swoich punktów karnych bez konieczności udawania się w tym celu na komisariat. E-usługa „Sprawdź swoje punkty karne” jest dostępna dla każdego bezpłatnie i umożliwia także uzyskanie informacji odnośnie popełnionych wykroczeń, pojazdów jakimi dokonano wykroczenia oraz ich miejsc wystąpienia.

Usługi, jakie Ministerstwo Cyfryzacji ma w planach wprowadzić w przyszłości za sprawą właśnie CEPiK 2.0 to m.in.:

 • „Przypominanie o terminach”, która to będzie miała za zadanie przypominać właścicielom pojazdów o wygasających polisach ubezpieczeniowych czy zbliżającym się końcu ważności badania technicznego;
 • „Sprawdź szkołę jazdy”, dzięki której kandydaci na kierowców będą mogli, na podstawie zebranych w jednym miejscu statystyk i istotnych informacji odnośnie szkoleń oraz absolwentów, zdecydować, czy wybrać dany ośrodek szkolenia kierowców i rozpocząć w nim kurs;
 • „Udostępnij dane pracodawcy” pozwalająca zweryfikować przedsiębiorcom uprawnienia kierowców przyjmowanych do pracy
 • „Sprawdź swoje uprawnienia” pozwoli kierowcy sprawdzić własne uprawnienia na poszczególne kategorie oraz nałożone ograniczenia tych uprawnień

Za sprawą funkcjonującej ulepszonej wersji systemu kierowcy mogą już poruszać się pojazdami bez obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia wykupionej polisy ubezpieczeniowej OC. Wszystkie dane podczas kontroli drogowej zostają zweryfikowane przez funkcjonariuszy na podstawie modelu i numeru rejestracyjnego pojazdu oraz posiadanego dokumentu potwierdzającego uprawnienia kierowcy, a prowadzący pojazd nie muszą obawiać się już kary w postaci mandatu za brak posiadanych dokumentów. Na tą chwilę obowiązkowe jest wożenie ze sobą dokumentu prawa jazdy, jednak w przyszłości planowane jest udostępnienie kierowcom aplikacji z dokumentem w wersji mobilnej, co całkowicie zniesie obowiązek posiadania przy sobie tradycyjnych dokumentów.

Na sam koniec warto jeszcze wspomnieć o zmianach, jakie dla młodych (i nie tylko) kierowców ma przynieść funkcjonowanie systemu CEPiK 2.0. Zmiany te wielokrotnie już przekładano i za każdym razem hucznie zapowiadano ich wprowadzenie, jednak obecnie nadal one nie obowiązują i wiemy jedynie, że wprowadzane będą stopniowo i komunikaty o ich wprowadzeniu będą pojawiały się z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zmiany dotyczą wprowadzenia:

 • Okresu próbnego trwającego 2 lata dla osób, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B;
 • Obowiązkowych kursów doszkalających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i obowiązkowych szkoleń praktycznych w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, przy czym każde z nich będzie wiązało się z dodatkową opłatą;
 • Dodatkowych limitów prędkości w okresie 8 miesięcy od uzyskania uprawnień;
 • Zakazu podejmowania w tym czasie pracy jako kierowca pojazdu kategorii B lub prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na kierowaniu takim pojazdem;
 • Obowiązku stosowania przez 8 pierwszych miesięcy naklejki z zielonym listkiem, umieszczonej na pojeździe;
 • Przedłużenia okresu próbnego w przypadku popełnienia przez młodego kierowcę dwóch wykroczeń stwierdzonych mandatem karnym w tym okresie;
 • Okresu próbnego również dla kierowców, którzy ponownie przekroczyli liczbę 24 punktów karnych w okresie 5 lat od daty wydania skierowania na kurs reedukacyjny.

 

Źródła: 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

www.cepik.gov.pl/

marika
Marika 149 posty
Młoda pisarka, która tworzy merytoryczne teksty. Dzięki niej zawsze dostaniecie najnowsze wiadomości, które na pewno wam się przydadzą a do tego odpisze jeszcze na nadesłane od Was wiadomości e-mail.
Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij wiadomość