Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 26710 testów, z czego 63% pozytywnie i 37% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 508 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2024 z WORD

Kodeks drogowy

Przepisy ogólne

Ruch drogowy

Rozdział 1 - Zasady ogólne

Rozdział 2 - Ruch pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

Rozdział 3 - Ruch pojazdów

Oddział 1 - Zasady ogólne

Oddział 2 - Włączanie się do ruchu

Oddział 3 - Prędkość i hamowanie

Oddział 4 - Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Oddział 5 - Wymijanie, omijanie i cofanie

Oddział 6 - Wyprzedzanie

Oddział 7 - Przecinanie się kierunków ruchu

Oddział 8 - Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Oddział 9 - Holowanie

Oddział 10 - Ruch pojazdów w kolumnie

Oddział 11 - Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Rozdział 4 - Ruch zwierząt

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 1 - Przepisy porządkowe

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Oddział 3 - Używanie świateł zewnętrznych

Oddział 4 - Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym

Oddział 5 - Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Oddział 6 - Wykorzystanie dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi

Pojazdy

Rozdział 1 - Warunki techniczne pojazdów

Rozdział 2 - Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu

Rozdział 2a - Centralna ewidencja pojazdów

Rozdział 2b - (uchylony)

Rozdział 2c - Krajowy Punkt Kontaktowy

Rozdział 2d - Profesjonalna rejestracja pojazdów

Rozdział 3 - Badania techniczne pojazdów

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Rozdział 1 - (uchylony)

Rozdział 1a - Centralna ewidencja kierowców

Rozdział 1b - Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych

Rozdział 2 - (uchylony)

Rozdział 2a - (uchylony)

Rozdział 2b - (uchylony)

Rozdział 3 - Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego

Rozdział 4 - (uchylony)

Kontrola ruchu drogowego

Rozdział 1 - Uprawnienia Policji i innych organów

Rozdział 2 - Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych

Rozdział 3 - Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

Rozdział 4 - Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu

Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego

Kary pieniężne

Przetwarzanie danych osobowych

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe
Art. 141–143. (pominięte)

Art. 144. (uchylony)

Art. 145–148. (pominięte)

Art. 148a.
1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w art. 2 pkt 15 tej ustawy, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.
2. Zarządca drogi może uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych pasach ruchu dla autobusów od liczby osób poruszających się tymi pojazdami.

Art. 148b.
1. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1.
2. Nalepkę, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

Art. 149. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Sprawiedliwości, kierując się potrzebą zapewnienia stabilnego obrotu pojazdami samochodowymi, może określić, w drodze rozporządzenia:
1) obowiązek uzyskania karty pojazdu przez właścicieli pojazdów zarejestrowanych przed dniem, o którym mowa w art. 152 pkt 3;
2) warunki, terminy i tryb uzyskiwania karty pojazdu przez osoby, o których mowa w pkt 1, organy właściwe do ich wydania, dokumenty stosowane w tych sprawach oraz wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu.

Art. 150.
1. Prawa jazdy i inne dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami lub potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu ich wymiany dokonywanej na koszt osoby uprawnionej w zakresie, na jaki zostały wydane. Osoba uprawniona dokonująca wymiany jest obowiązana do uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
2. Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając wszystkie wydawane przed dniem wejścia w życie ustawy dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem oraz koszty związane z ich wymianą, określi, w drodze rozporządzenia, warunki i terminy wymiany praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kierujących pojazdami oraz wysokość opłat za ich wymianę.

Art. 151.
1. Traci moc ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. poz. 41 i 114 oraz z 1995 r. poz. 515), z wyjątkiem art. 60, 69–70 i 72–82, które tracą moc z dniem 30 czerwca 1999 r.
2. (pominięty)

Art. 152. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., z wyjątkiem:
1) art. 49 ust. 2 pkt 5, art. 80, 99 i 109 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1998 r.;
2) art. 39 ust. 3 i art. 85, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.;
3) art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a, art. 77, 87, 88, 90–98 i 100–108, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1999 r.
Zmiana (skreślenie zdania drugiego) w ust. 1 w art. 150 wejdzie w życie w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1123).Załączniki do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.Załącznik nr 1KATEGORIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGOZezwoleniePojazdy nienormatywneDrogiKategoria Io długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostradKategoria IIo naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,o długości nieprzekraczającej:15 m dla pojedynczego pojazdu,23 m dla zespołu pojazdów,o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;publiczneKategoria IIIo rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od dopuszczalnych,o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,o długości nieprzekraczającej:15 m dla pojedynczego pojazdu,23 m dla zespołu pojazdów,30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;krajoweKategoria IVo szerokości nieprzekraczającej:3,4 m dla drogi jednojezdniowej,4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S,o długości nieprzekraczającej:15 m dla pojedynczego pojazdu,23 m dla zespołu pojazdów,30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych;publiczneKategoria Vo wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I–IV,o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne.wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu Załącznik nr 2KATEGORIE POJAZDÓW OKREŚLONE W DYREKTYWIE 2002/24/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 18 MARCA 2002 R. W SPRAWIE HOMOLOGACJI TYPU DWU- LUB TRZYKOŁOWYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH I UCHYLAJĄCEJ DYREKTYWĘ RADY 92/61/EWG (DZ. URZ. WE L 124 Z 09.05.2002, STR. 1, Z PÓŹN. ZM.55) – DZ. URZ. UE POLSKIE WYDANIE SPECJALNE, ROZDZ. 13, T. 29, STR. 399, Z PÓŹN. ZM.), DYREKTYWIE 2003/37/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 26 MAJA 2003 R. W SPRAWIE HOMOLOGACJI TYPU CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH LUB LEŚNYCH, ICH PRZYCZEP I WYMIENNYCH HOLOWANYCH MASZYN, ŁĄCZNIE Z ICH UKŁADAMI, CZĘŚCIAMI I ODDZIELNYMI ZESPOŁAMI TECHNICZNYMI ORAZ UCHYLAJĄCEJ DYREKTYWĘ 74/150/EWG (DZ. URZ. UE L 171 Z 09.07.2003, STR. 1, Z PÓŹN. ZM.56) – DZ. URZ. UE POLSKIE WYDANIE SPECJALNE, ROZDZ. 13, T. 31, STR. 311) ORAZ DYREKTYWIE 2007/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2007 R. USTANAWIAJĄCEJ RAMY DLA HOMOLOGACJI POJAZDÓW SILNIKOWYCH I ICH PRZYCZEP ORAZ UKŁADÓW, CZĘŚCI I ODDZIELNYCH ZESPOŁÓW TECHNICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO TYCH POJAZDÓW („DYREKTYWA RAMOWA”) (DZ. URZ. UE L 263 Z 09.10.2007, STR. 1, Z PÓŹN. ZM.57))
1. Kategoria M: pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające co najmniej cztery koła, w tym:
1) kategoria M1: pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy;
55) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 211 z 21.08.2003, str. 24, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 106 z 24.04.2005, str. 17, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172 oraz Dz. Urz. UE L 329 z 10.12.2013, str. 15.
56) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 168 z 01.05.2004, str. 35, Dz. Urz. UE L 55 z 01.03.2005, str. 35, Dz. Urz. UE L 273 z 19.10.2005, str. 17, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 81, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 91 z 10.04.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 238 z 09.09.2010, str. 7, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172 oraz Dz. Urz. UE L 82 z 20.03.2014, str. 20.
57) Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 292 z 31.10.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 32, Dz. Urz. UE L 118 z 13.05.2009, str. 13, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 200 z 31.07.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 320 z 05.12.2009, str. 36, Dz. Urz. UE L 339 z 22.12.2009, str. 60, Dz. Urz. UE L 72 z 20.03.2010, str. 17, Dz. Urz. UE L 110 z 01.05.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 53 z 26.02.2011, str. 4, Dz. Urz. UE L 167 z 25.06.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 185 z 15.07.2011, str. 30, Dz. Urz. UE L 185 z 15.07.2011, str. 76, Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2012, str. 24, Dz. Urz. UE L 126 z 15.05.2012, str. 15, Dz. Urz. UE L 353 z 21.12.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 21.12.2012, str. 31, Dz. Urz. UE L 47 z 20.02.2013, str. 51, Dz. Urz. UE L 55 z 27.02.2013, str. 9, Dz. Urz. UE L 65 z 08.03.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 172, Dz. Urz. UE L 43 z 13.02.2014, str. 12, Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 69 z 08.03.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 131, Dz. Urz. UE L 315 z 01.11.2014, str. 3, Dz. Urz. UE L 9 z 15.01.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2015, str. 3, Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 77, Dz. Urz. UE L 308 z 25.11.2015, str. 11, Dz. Urz. UE L 175 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 175 z 07.07.2017, str. 708, Dz. Urz. UE L 192 z 24.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 349 z 29.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 301 z 27.11.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 58 z 26.02.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 95 z 04.04.2019, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 44 z 18.02.2020, str. 43.
2) kategoria M2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t;
3) kategoria M3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t.
2. Kategoria N: pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła i zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków, w tym:
1) kategoria N1: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t;
2) kategoria N2: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t;
3) kategoria N3: pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.
3. Kategoria O: przyczepy, w tym:
1) kategoria O1: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg;
2) kategoria O2: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 750 kg, ale nieprzekraczającej 3,5 t;
3) kategoria O3: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 10 t;
4) kategoria O4: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t.
4. Kategoria L: pojazdy dwukołowe lub trójkołowe, niektóre pojazdy czterokołowe, w tym:
1) kategoria L1e – motorowery dwukołowe;
2) kategoria L2e – motorowery trójkołowe;
3) kategoria L3e – motocykle dwukołowe bez bocznego wózka;
4) kategoria L4e – motocykle dwukołowe z bocznym wózkiem;
5) kategoria L5e – motocykle trójkołowe;
6) kategoria L6e – czterokołowce lekkie;
7) kategoria L7e – czterokołowce.
Do kategorii L nie mogą być zaliczone pojazdy:
a) których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 6 km/h,
b) przeznaczone do kierowania przez osobę pieszą,
c) ciągniki i maszyny używane do celów rolniczych lub podobnych,
d) rowery i wózki rowerowe.
5. Kategoria T: ciągniki rolnicze, w tym:
1) kategoria T1: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające oś położoną najbliżej kierowcy, o minimalnym rozstawie kół nie mniejszym niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 1000 mm. W przypadku ciągników ze zmianą pozycji kierowcy (zmiana położenia siedzenia i koła kierownicy), osią położoną najbliżej kierowcy musi być oś z zamontowanymi oponami o największej średnicy;
2) kategoria T2: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, mające minimalny rozstaw kół mniejszy niż 1150 mm, masę własną, w stanie gotowości do jazdy, przekraczającą 600 kg i prześwit nie większy niż 600 mm. W przypadku gdy wysokość środka ciężkości ciągnika (mierzona względem podłoża) podzielona przez minimalny rozstaw kół każdej osi przekracza 0,90, maksymalna prędkość konstrukcyjna jest ograniczona do 30 km/h;
3) kategoria T3: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, nieprzekraczającej 600 kg;
4) kategoria T4: ciągniki kołowe specjalnej konstrukcji o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, w ramach której ze względu na prześwit i szerokość wyróżnia się kategorie T4.1, T4.2, oraz T4.3;
5) kategoria T5: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h.
6. Kategoria C: ciągniki gąsienicowe, w tym ciągniki kategorii C1, C2, C3, C4, C5– według kryteriów podziału jak dla kategorii T. W ramach kategorii C4 wyróżnia się kategorie C4.1, C4.2, oraz C4.3 według podziału jak dla kategorii T4.1, T4.2, oraz T4.3.
7. Kategoria R: przyczepy rolnicze, w tym:
1) kategoria R1: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 1,5 t;
2) kategoria R2: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 1,5 t, ale nieprzekraczającej 3,5 t;
3) kategoria R3: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 21 t;
4) kategoria R4: przyczepy o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 21 t.
Każda kategoria przyczep oznaczona jest także indeksem „a” lub „b”, zależnie od jej konstrukcyjnej prędkości:– „a” dla przyczep o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej mniejszej lub równej 40 km/h,– „b” dla przyczep o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h.– kategorie pojazdów według wymagań homologacyjnych określają przepisy rozporządzenia 2018/858, rozporządzenia 168/2013 oraz rozporządzenia 167/2013.

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców przewoźny
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Logo białe prawo-jazdy-360.pl

Kontakt

ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Dział obsługi klienta
Telefon: 790-747-360

Dział obsługi klienta biznesowego
Telefon: 791-747-360

Dział obsługi pozycjonowania
Telefon: 795-747-360

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation M. Romanowski sp. j. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania