Loading…
osób

Kodeks drogowy
Spis treści


Przepisy ogólne
Ruch drogowy
Pojazdy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Kontrola ruchu drogowego
Oddział 10 - Ruch pojazdów w kolumnie
Art. 32.
1 Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:
  • samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10;
  • rowerów lub wózków rowerowych – 15;
  • pozostałych pojazdów – 5.
2 Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.
3 (uchylony).
4 Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
5 Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
6 Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe oraz pojazdy, o których mowa w ust. 5.
6a Przejazd kolumny pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w skład której wchodzi więcej niż 5 pojazdów, jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy.
7 (uchylony)

Partnerzy OSK