Loading…
osób

Kodeks drogowy
Spis treści


Przepisy ogólne
Ruch drogowy
Pojazdy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Kontrola ruchu drogowego
Rozdział 2c Krajowy Punkt Kontaktowy
Art. 80k.
1 Tworzy się Krajowy Punkt Kontaktowy przy centralnej ewidencji pojazdów.
2 Krajowy Punkt Kontaktowy prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 80a ust. 4.
3 Krajowy Punkt Kontaktowy umożliwia wymianę informacji z właściwymi krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z krajowymi podmiotami uprawnionymi – w zakresie danych dotyczących pojazdów oraz ich właścicieli lub posiadaczy.
4 Krajowymi podmiotami uprawnionymi są, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań:
 • Policja;
 • Inspekcja Transportu Drogowego;
 • straże gminne (miejskie);
 • organy celne;
 • Straż Graniczna.
5  Wymiana informacji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnieniem naruszeń, o których mowa w ust. 6, w szczególności w celu ułatwienia identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie naruszenia podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
6 Wymiana informacji, o której mowa w ust. 3, następuje w związku z popełnieniem następujących naruszeń przepisów ruchu drogowego:
 • niestosowaniem się do ograniczenia prędkości;
 • niedopełnieniem obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa lub przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu podtrzymującym dla dzieci;
 • niestosowaniem się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu;
 • prowadzeniem pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości;
 • prowadzeniem pojazdu po użyciu lub pod wpływem środka odurzającego;
 • niedopełnieniem obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych;
 • wykorzystywaniem drogi lub poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
 • korzystaniem podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.
Art. 80l.
1 Wymianę informacji, o której mowa w art. 80k ust. 3, Krajowy Punkt Kontaktowy realizuje przy użyciu urządzeń teletransmisji danych oraz z wykorzystaniem oprogramowania, o którym mowa w art. 15 ust. 1 decyzji Rady 2008/616/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia decyzji 2008/615/WSiSW w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 12), przez:
 • udostępnianie danych na zapytania krajowych punktów kontaktowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • przekazywanie zapytań krajowych podmiotów uprawnionych do krajowych punktów kontaktowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • przekazywanie krajowym podmiotom uprawnionym odpowiedzi na złożone przez nie zapytania, o których mowa w pkt 2, udzielonych przez krajowe punkty kontaktowe innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
2 Krajowy Punkt Kontaktowy realizuje wymianę informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z procedurami określonymi w rozdziale 3 pkt 2 i 3 załącznika do decyzji, o której mowa w ust. 1. Krajowe podmioty uprawnione:
 • składają zapytania o udzielenie informacji, o których mowa w art. 80k ust. 3, za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego przy użyciu urządzeń teletransmisji danych;
 • udostępniają uzyskane informacje właściwym funkcjonariuszom lub pracownikom krajowych podmiotów uprawnionych na potrzeby prowadzonych postępowań;
 • wykorzystują rozwiązania teleinformatyczne przystosowane do współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym.
Art. 80m. Krajowe podmioty uprawnione: 1) składają zapytania o udzielenie informacji, o których mowa w art. 80k ust. 3, za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego przy użyciu urządzeń teletransmisji danych; 2) udostępniają uzyskane informacje właściwym funkcjonariuszom lub pracownikom krajowych podmiotów uprawnionych na potrzeby prowadzonych postępowań; 3) wykorzystują rozwiązania teleinformatyczne przystosowane do współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym.
Art. 80n. Krajowe podmioty uprawnione przetwarzają dane uzyskane za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego wyłącznie w związku z popełnieniem naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6.
Art. 80o.
1 Krajowy Punkt Kontaktowy, na zapytania krajowych punktów kontaktowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej, udostępnia tym punktom dane o:
 • numer rejestracyjny,
 • numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia (podwozia),
 • kraj rejestracji,
 • marka,
 • model,
 • kategoria;
2 Krajowe podmioty uprawnione w zapytaniach o udzielenie informacji podają:
 • kraj rejestracji pojazdu;
 • numer rejestracyjny pojazdu;
 • państwo popełnienia naruszenia;
 • datę popełnienia naruszenia;
 • godzinę popełnienia naruszenia;
 • rodzaj naruszenia, o którym mowa w art. 80k ust. 6.
Art. 80p.
1 Minister właściwy do spraw wewnętrznych sporządza sprawozdanie zawierające:
 • liczbę zapytań o udzielenie informacji kierowanych za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego do krajowych punktów kontaktowych innych państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z popełnieniem naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6, wraz z podaniem rodzaju naruszeń, których dotyczyły zapytania i liczby zapytań, które nie skutkowały przekazaniem przez krajowe punkty kontaktowe innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji, o których mowa w art. 80k ust. 3;
 • liczbę naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6, w związku z którymi kierowano zapytania za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego, w tym liczbę naruszeń:
  • ujawnionych przy pomocy urządzeń rejestrujących,
  • w związku z którymi wysłano zawiadomienie o popełnieniu naruszenia;
 • liczbę wypadków śmiertelnych z udziałem pojazdów zarejestrowanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2 Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, co dwa lata, w terminie do dnia 6 maja za okres dwóch poprzednich lat kalendarzowych.
3 Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzane:
 • w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – w oparciu o informacje uzyskane z Krajowego Punktu Kontaktowego;
 • w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 – w oparciu o informacje uzyskane od krajowych podmiotów uprawnionych.
4 Krajowe podmioty uprawnione przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na formularzu w postaci elektronicznej, przy użyciu urządzeń teletransmisji danych.
5 Krajowe podmioty uprawnione przekazują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, co dwa lata, w terminie do dnia 15 marca za okres dwóch poprzednich lat kalendarzowych.
Art. 80q.
1 Do danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów niniejszego rozdziału przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz krajowe podmioty uprawnione stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371 oraz z 2013 r. poz. 1650).
2 Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w art. 80k ust. 5 oraz w związku z popełnieniem naruszeń, o których mowa w art. 80k ust. 6.
3 Każda zainteresowana osoba ma prawo do uzyskania informacji na temat własnych danych osobowych, które zostały przekazane innemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, w tym informacji o dacie złożenia wniosku oraz o właściwym organie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który te dane osobowe uzyskał.
Art. 80r. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania informacji, o którym mowa w art. 80p ust. 4, kierując się zakresem informacji określonym w art. 80p ust. 1 oraz koniecznością ujednolicenia formy przekazywanych danych.

Partnerzy OSK