Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 4880 testów, z czego 63% pozytywnie i 37% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 364 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2019 z WORD

Kodeks drogowy

Przepisy ogólne

Ruch drogowy

Rozdział 1 - Zasady ogólne

Rozdział 2 - Ruch pieszych

Rozdział 3 - Ruch pojazdów

Oddział 1 - Zasady ogólne

Oddział 2 - Włączanie się do ruchu

Oddział 3 - Prędkość i hamowanie

Oddział 4 - Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Oddział 5 - Wymijanie, omijanie i cofanie

Oddział 6 - Wyprzedzanie

Oddział 7 - Przecinanie się kierunków ruchu

Oddział 8 - Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Oddział 9 - Holowanie

Oddział 10 - Ruch pojazdów w kolumnie

Oddział 11 - Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych

Rozdział 4 - Ruch zwierząt

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 1 - Przepisy porządkowe

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Oddział 3 - Używanie świateł zewnętrznych

Oddział 4 - Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym

Oddział 5 - Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Pojazdy

Rozdział 1 - Warunki techniczne pojazdów

Rozdział 1a - Homologacja

Rozdział 1b - Dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Rozdział 1c - Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu

Rozdział 2 - Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu

Rozdział 2a - Centralna ewidencja pojazdów

Rozdział 2b - (uchylony)

Rozdział 2c Krajowy Punkt Kontaktowy

Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Rozdział 1 - (uchylony)

Rozdział 1a - Centralna ewidencja kierowców

Rozdział 1b - Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych

Rozdział 2 - (uchylony)

Rozdział 2a - (uchylony)

Rozdział 2b - (uchylony)

Rozdział 3 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Rozdział 4 - (uchylony)

Kontrola ruchu drogowego

Rozdział 1 - Uprawnienia Policji i innych organów

Rozdział 2 - Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych

Rozdział 3 - Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

Rozdział 4 - Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu

Rozdział 3 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Art. 116.
1 Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa. brzmienie ust. 1 obowiązuje od 1.08.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)
2 Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
3 Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.

Art. 117.
1 Do zadań ośrodka należy:
 • współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
 • organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
 • organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
 • prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 • prowadzenie kursów:
  • doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  • dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
 • organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
 • przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
 • inna niż wymieniona w pkt 4?8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.
2 Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3 Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.

Art. 118.
1  Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.
2 Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.
3 Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.

Art. 119.
1 Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2 Przychodami ośrodka są:
 • wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
 • wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.
3 Ośrodek ponosi koszty z tytułu:
 • bieżącego utrzymania ośrodka;
 • wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
 • inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
 • działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1?3.
4 (uchylony).
5 Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.
6 Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
7 Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.

Art. 120.
1 Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.
2 Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych.

Art. 121. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych – szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7;
 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy – warunki wynagradzania egzaminatorów.

Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Telefon: 790-747-360
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 8:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation sp z o.o. sp. k. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij wiadomość