Loading…
osób

Kodeks drogowy
Spis treści


Przepisy ogólne
Ruch drogowy
Pojazdy
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Kontrola ruchu drogowego
Rozdział 3 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Art. 116.
1 Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa. brzmienie ust. 1 obowiązuje od 1.08.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)
2 Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
3 Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.
Art. 117.
1 Do zadań ośrodka należy:
 • współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
 • organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
 • organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
 • prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 • prowadzenie kursów:
  • doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  • dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
 • organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
 • przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
 • inna niż wymieniona w pkt 4?8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.
2 Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3 Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.
Art. 118.
1  Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.
2 Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.
3 Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.
Art. 119.
1 Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2 Przychodami ośrodka są:
 • wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
 • wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.
3 Ośrodek ponosi koszty z tytułu:
 • bieżącego utrzymania ośrodka;
 • wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
 • inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
 • działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1?3.
4 (uchylony).
5 Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.
6 Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
7 Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.
Art. 120.
1 Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.
2 Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych.
Art. 121. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych – szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7;
 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy – warunki wynagradzania egzaminatorów.

Partnerzy OSK