Ładowanie...
Wykonano dzisiaj 44450 testów, z czego 63% pozytywnie i 37% negatywnie, aktualnie testy wykonuje 684 osób

Pełna baza pytań - Oficjalne testy na prawo jazdy kategorii B oraz A, C, D, T, AM, A1, A2, B1, C1, D1 - Wszystkie pytania egzaminacyjne 2019 z WORD

Kodeks drogowy

Przepisy ogólne

Ruch drogowy

Rozdział 1 - Zasady ogólne

Rozdział 2 - Ruch pieszych

Rozdział 3 - Ruch pojazdów

Oddział 1 - Zasady ogólne

Oddział 2 - Włączanie się do ruchu

Oddział 3 - Prędkość i hamowanie

Oddział 4 - Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Oddział 5 - Wymijanie, omijanie i cofanie

Oddział 6 - Wyprzedzanie

Oddział 7 - Przecinanie się kierunków ruchu

Oddział 8 - Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Oddział 9 - Holowanie

Oddział 10 - Ruch pojazdów w kolumnie

Oddział 11 - Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych

Rozdział 4 - Ruch zwierząt

Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Oddział 1 - Przepisy porządkowe

Oddział 2 - Zatrzymanie i postój

Oddział 3 - Używanie świateł zewnętrznych

Oddział 4 - Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym

Oddział 5 - Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Pojazdy

Rozdział 1 - Warunki techniczne pojazdów

Rozdział 1a - Homologacja

Rozdział 1b - Dopuszczenie jednostkowe pojazdu

Rozdział 1c - Dopuszczenie indywidualne WE pojazdu

Rozdział 2 - Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu

Rozdział 2a - Centralna ewidencja pojazdów

Rozdział 2b - (uchylony)

Rozdział 2c Krajowy Punkt Kontaktowy

Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Rozdział 1 - (uchylony)

Rozdział 1a - Centralna ewidencja kierowców

Rozdział 1b - Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych

Rozdział 2 - (uchylony)

Rozdział 2a - (uchylony)

Rozdział 2b - (uchylony)

Rozdział 3 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Rozdział 4 - (uchylony)

Kontrola ruchu drogowego

Rozdział 1 - Uprawnienia Policji i innych organów

Rozdział 2 - Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych

Rozdział 3 - Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

Rozdział 4 - Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu

Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Rozdział 1 - (uchylony)
Rozdział 1a - Centralna ewidencja kierowców
Art. 100a.
1 Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej ewidencją.
2 2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej uprawnieniami.
3 3. W ewidencji gromadzi się także dane o:
 • osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • instruktorach i wykładowcach prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • egzaminatorach osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
 • psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
 • ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;
 • instruktorach techniki jazdy;
 • ośrodkach egzaminacyjnych>
Nowe brzmienie ust. 3 w ar t. 100a wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z 2012 r . poz. 113 oraz z 2013 r . poz. 82)
4 Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100b.
1 W ewidencji gromadzi się następujące dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 2 i ust. 3 pkt 1:
 • imię i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
 • adres zamieszkania;
 • rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;
 • datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także datę ponownego uzyskania uprawnienia;
 • datę ważności uprawnienia;
 • numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;
 • ograniczenia dotyczące uprawnienia;
 • nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;
 • dotyczące:
  • zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia – serię i numer dokumentu, datę zatrzymania i datę zwrócenia,
  • cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia – serię i numer dokumentu, datę cofnięcia i datę przywrócenia,
  • utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia – serię i numer dokumentu, datę utraty i datę odnalezienia,
  • zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów – datę rozpoczęcia zakazu i datę zakończenia zakazu,
  • informacji o wykroczeniu lub przestępstwie stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego – data uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, liczba punktów otrzymanych przez kierowcę, nazwa naruszenia, data, godzina i miejsce jego popełnienia, dane pojazdu (rodzaj, marka i numer rejestracyjny), którym popełniono naruszenie,
 • zakres, numer i datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
 • wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w którym przeprowadzono egzamin państwowy;
 • zakres i numer zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
 • informacje o wydanych wtórnikach dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – serię, numer oraz datę i przyczynę wydania wtórnika.
2 W ewidencji gromadzi się dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 2, 3, 5, 7 i 9:
 • imię i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;
 • numer ewidencyjny odpowiednio instruktora, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa lub instruktora techniki jazdy;
 • zakres posiadanych uprawnień;
 • datę ważności dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich uprawnień;
 • datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;
 • datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru.
3  W ewidencji gromadzi się dane o jednostkach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 4, 6, 8 i 10:
 • nazwę;
 • oznaczenie adresu siedziby;
 • numer ewidencyjny;
 • numer identyfikacji statystycznej (REGON);
 • wskazanie odpowiedniego zakresu prowadzonej działalności;
 • datę skreślenia z rejestru lub ewidencji;
 • datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru.
4 Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje do ewidencji:
 • organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu tych dokumentów, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1?10 oraz pkt 11 lit. f i h;
 • odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, prokurator lub sąd, niezwłocznie po dokonaniu czynności – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. a;
 • organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu decyzji – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b i g;
 • organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. c;
 • sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. d i i;
 • odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub sąd – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. e;
 • podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12;
 • wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13;
 • kierownik ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14;
 • starosta – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15?18 i 20?26;
 • wojewoda – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19.
5 Dane, o których mowa w ust. 2, przekazują do ewidencji, w drodze teletransmisji:
 • starosta – w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 2;
 • wojewoda – w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 9;
 • marszałek województwa – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 3, 5 i 7.
6 Dane, o których mowa w ust. 3, przekazuje do ewidencji, w drodze teletransmisji:
 • starosta – w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 4;
 • wojewoda – w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 8;
 • marszałek województwa – w zakresie jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 6 i 10.
7 Dane, o których mowa w:
 • ust. 1 pkt 11 lit. d, podlegają usunięciu z ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informację o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;
 • ust. 1 pkt 11 lit. e oraz lit. i, usuwa się na zasadach określonych w art. 98 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 • ust. 2 pkt 8 i ust. 3 pkt 7, podlegają usunięciu odpowiednio z ewidencji lub rejestru po upływie określonych w nich dat.
8 Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.> Nowe brzmienie art. 100b wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r . poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82).

Art. 100c.
1 Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
 • Policji;
 • Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Żandarmerii Wojskowej;
 • Straży Granicznej;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;
 • Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;
 • Szefowi Biura Ochrony Rządu
 • sądom;
 • prokuraturze;
 • starostom;
 • strażom gminnym (miejskim);
 • Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz.65, z późn. zm.23));
 • wojskowym komendantom uzupełnień;
 • 2
 • podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494);
 • Minister właściwy do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego.
 • <marszałkowi województwa;>
 • <wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego.>
2 Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych.
2a Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2b Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 2a, podlegają dane określone w art. 100b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4–7. Art. 80c ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio.
3 Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia, w formie zaświadczenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, na ich pisemny wniosek, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes prawny.
4 Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej lub w postaci elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4a Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członRzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.
5 Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
 • posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
 • jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
Nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w ust. 1 w art. 100c wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 113 or az z 2013 r . poz. 82). Dodane pkt 14 i 15 w ust. 1 oraz nowe brzmienie ust. 2 i 3 w art. 100c wejdą w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 113 or az z 2013 r . poz. 82).

Art. 100d.
1 Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:
 • dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1, 2 i 4a – nieodpłatnie;
 • dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 – odpłatnie.
2 (uchylony).

Art. 100e.
1 Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
 • sposób prowadzenia ewidencji;
 • warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji;
 • rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1–3;
 • <szczegółowy sposób udostępniania danych, o których mowa w art. 100c ust. 2;>
 • wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.
2 W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności:
 • organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja;
 • nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich przekazywania;
 • zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom;
 • <bezpieczeństwo danych;>
 • zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych.
Dodane pkt 3a w ust. 1 i pkt 3a w ust. 2 w ar t. 100e wejdą w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r . poz. 82).

Rozdział 1b - Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych
Art. 100f.
1 Tworzy się centralną ewidencję kart parkingowych, o których mowa w art. 8.
2 Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100g.
1 Ewidencja, o której mowa w art. 100f ust. 1, obejmuje:
 • numer karty;
 • datę wydania karty;
 • datę ważności karty;
 • oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę;
 • imię i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę;
 • nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, model oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą parkingową – w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3;
 • datę i przyczynę utraty ważności karty.
2 Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6 oraz informację o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 5e pkt 2 i 3 przekazuje do ewidencji powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego przewodniczący wydał kartę.
3 Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji, jest zwolniony z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.
4 Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upływie 3 lat od daty utraty ważności karty.

Art. 100h.
1 Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się nieodpłatnie, o ile jest to niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, podmiotom wymienionym w art. 100c ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 3, 8 i 8a oraz powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności.
2 Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby której one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych.
3 Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu.
4 Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
 • posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
 • jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Art. 100i. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia:
 • sposób prowadzenia ewidencji,
 • warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji
– mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego procesu gromadzenia i aktualizacji danych gromadzonych w ewidencji oraz ich bezpieczeństwa.

Rozdział 2 - (uchylony)
Rozdział 2a - (uchylony)
Rozdział 2b - (uchylony)
Rozdział 3 - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Art. 116.
1 Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa. brzmienie ust. 1 obowiązuje od 1.08.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)
2 Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.
3 Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.

Art. 117.
1 Do zadań ośrodka należy:
 • współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
 • organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
 • organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 • prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
 • prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 • prowadzenie kursów:
  • doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  • dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
 • organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
 • przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
 • inna niż wymieniona w pkt 4?8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.
2 Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
3 Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.

Art. 118.
1  Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.
2 Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.
3 Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.

Art. 119.
1 Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2 Przychodami ośrodka są:
 • wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
 • wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.
3 Ośrodek ponosi koszty z tytułu:
 • bieżącego utrzymania ośrodka;
 • wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;
 • inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;
 • działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1?3.
4 (uchylony).
5 Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.
6 Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.
7 Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.

Art. 120.
1 Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.
2 Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych.

Art. 121. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych – szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7;
 • w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy – warunki wynagradzania egzaminatorów.

Rozdział 4 - (uchylony)
Partnerzy osk
Ośrodek szkolenia kierowców ATC
Ośrodek szkolenia kierowców gps-naukajazdy
Ośrodek szkolenia kierowców ABC
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców L-Express
Ośrodek szkolenia kierowców ekstern
Ośrodek szkolenia kierowców elenauto
Ośrodek szkolenia kierowców zuburzycki
Ośrodek szkolenia kierowców Auto-Kurs
Ośrodek szkolenia kierowców terlikowski
Ośrodek szkolenia kierowców krupinscy
Ośrodek szkolenia kierowców oficer-dabek
Ośrodek szkolenia kierowców olecko
Ośrodek szkolenia kierowców resort
Ośrodek szkolenia kierowców mikolajczyk
Ośrodek szkolenia kierowców auto szkola lubin

Białe Logo serwisu prawo-jazdy-360.pl
Kontakt
ikona samolot Dane adresowe Polska
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
ikona telefon Zadzwoń do nas Telefon: 790-747-360
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00
ikona email Napisz do nas E-mail: kontakt@prawo-jazdy-360.pl
Poniedziałek - Niedziela 8:00 - 24:00
Potwierdzenie przelewu/przekazu pocztowego (max 3 MB)
Administratorem Twoich danych osobowych jest New Generation sp z o.o. sp. k. (ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań. Dane będą przetwarzane w celu wysyłki odpowiedzi na zadane pytanie, na zasadach określonych w regulaminie prawo-jazdy-360.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyślij wiadomość